Cercetări Strategice

Despre activitatea Centrului Cercetări Strategice

Multitudinea de amenințări și vulnerabilități la care este expusă Republica Moldova vin să justifice necesitatea cercetărilor științifice aprofundate în domeniile strategice pentru dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

Totodată, procesul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însoțit de exigența implementării unor reforme structurale în diverse domenii, scot la iveală și unele provocări care trebuie abordate de către autoritățile publice și mediul științific din Republica Moldova, precum  sunt cele legate de armonizarea legislației și practicilor țării la standardele UE, realizarea reformei sistemului de securitate național, reforma justiției, reforma electorală, reforma sectorului de cercetare-inovare, de învățământ etc.

În acest context, activitatea Centrul Cercetări Strategice (CCS) vizează prioritar problemele de securitate ale Republicii Moldova. Acest fapt își găsește consfințire juridice în mai multe acte normative ale RM, în principal avându-se în vedere Strategia securității naționale a Republicii Moldova aprobată prin Hotărârea Parlamentului RM Nr.153 din 15.07.2011, unde se menționează expres implicarea expertizei științifice în cercetarea amenințărilor, riscurilor și a vulnerabilităților cu impact asupra capacității de apărare și a securității naționale.

CCS formează un colectiv de 12 cercetători, unde se regăsesc 4 doctori în științe și un doctor habilitat, care își focusează eforturile științifice în investigarea subiectelor ce țin de securitatea națională, procesele integraționiste, politica și geopolitica, ordinea de drept, reintegrarea teritorială etc. Studiile, sintezele și analizele elaborate servesc drept suport pentru Președinție, Guvern și alte autorități publice la elaborarea politicilor publice și gestionarea amenințărilor, riscurilor și a vulnerabilităților la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Un aspect caracteristic al activității de cercetare realizate de către cercetătorii CCS îl reprezintă diseminarea către societatea civilă a informațiilor de interes general care vizează aspectele securității într-un limbaj accesibil.

Din ianuarie 2015, colaboratorii CCS participă la implementarea proiectului de cercetare instituțional intitulat: “Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european” care urmărește, în principal, realizarea unei radiografii fundamentale a cadrului juridic și instituțional și ajustarea lor la standardele europene, având ca finalitate consolidarea securității naționale a Republicii Moldova.

Printre publicațiile cele mai recente menționăm:

1. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale. / Coord. V. Varzari. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 180 p. ISBN 978-9975-9761-8-3. 

2. Sprincean S. Securitatea umană și bioetica. Monografie. Chișinău: F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017, 304 p. (23,0 c.a.) ISBN 978-9975-53-589-2.

3. Varzari V. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană. Chișinău: CEP USM, 2014,  172 p. (14,0 c.a.) ISBN 978-9975-9742-5-7.

4. Sprincean S., Ciumac S., Gorbatiuc M., Șaran V. Perspective în studiul problematicii asocierii internaționale a Republicii Moldova în contextul asigurării securității umane. În: Acorduri de asociere ale Republicii Moldova: Compatibilități și diferențe / coord. Juc. V. Chișinău: ICJP, 2015, p. 83-98. (1,5 c.a) ISBN 978-9975-9742-9-5

5. Bencheci D., Bencheci M., Sîli V. Проблема сепаратизма Приднестровья и Гагаузии в отношениях Республики Молдова и Европейского Союза. În: Pеспублика Молдова в контексте Восточного партнерства, Краков, Польша, 2015, p.65-76 (0,9 c.a.)

6. Postica A. Respectarea dreptului la întruniri, Retrospectiva anului 2014. În: Raport de monitorizare a Drepturilor Omului. Retrospectiva anului 2014. Asociația Obștească ”Promo-LEX”. Chișinău: A.O. ”Promo-LEX”, 2015, 260 p. (4,0 c.a.)

Director al Centrului Cercetări Strategice

Cercetători științifici ai Centrului Cercetări Strategice

Sprincean Serghei, dr., conf. univ.

Mindru Valeriu, dr., conf. cerc.

Caraman Iurie, dr., conf. univ.

Bencheci Marcel, dr.

Mocanu Ion, dr.

Varzari Vitalie, dr.

Postica Alexandru

Serotilă Igor

Gustiuc  Ludmila 

Tofan Eugenia

Afanas Nicolae

Gherman Alexei

Cojocari Vadim

Bordei Tatiana

Suru Tatiana

Graur Violeta

 

Proiecte

Nu a fost găsit nici un articol.

Studii analitice și rapoarte

Studiul sociologic „Sistemul politic din Republica Moldova: funcționalitate și oportunități de modernizare" a fost realizat în cadrul Centrului Cercetări Strategice al ICJP al AȘM în perioada lunii noiembrie 2015.

Studiul sociologic “Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendințele posibile de evoluţie" a fost realizat în cadrul Centrului Cercetări Strategice al ICJP al AȘM în perioada iunie - iulie 2015.

Acest studiu analitic a fost prezentat și discutat la Masa rotundă cu genericul ,,Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluție” în data de 28 iulie 2015.

Pagini