Profesorul Victor Moraru la 65 de ani

La 7 august 2018 membrul corespondent al AȘM, profesorul universitar, doctorul habilitat în științe politice Victor Moraru, a împlinit vîrsta onorabilă de 65 de ani. Domnul Victor Moraru este o personalitate de valoare deosebită, atât în mediu academic, cât și în cel profesoral-didactic, ocupînd mai multe funcții științifice, științifico-didactice și manageriale, inclusiv director al  Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (2010-2013), actualul Institut de Cercetări Juridice și Politice. Actualmente este coordonator al Secției Științe Sociale și Economice al Academiei de Științe a Moldovei. În anul 2017 a fost ales în calitate de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Este important de remarcat faptul că toate avansările profesionale au fost posturi ocupate pe bază de concurs. Membru corespondent Victor Moraru s-a afirmat în mediul academic și universitar din Republica Moldova ca un cercetător activ al proceselor social-politice, ca un organizator talentat al funcționalității instituțiilor pe care le-a condus și ca un promotor al inovațiilor în învățământul superior, înregistrând rezultate științifice deosebite.

Fiind unul dintre primii doctori habilitați în științe politice din Republica Moldova, domnul Victor Moraru, alături de colegii săi, și-a adus contribuția esențială la constituirea și dezvoltarea în contextul științelor sociale a direcției științifice noi – știința politică, căreia îi revine un rol deosebit în fundamentarea teoretică și practică a transformărilor democratice desfășurate în Republica Moldova, elucidarea dinamicii sistemului politic al Republicii Moldova, studierea impactului reformelor democratice asupra dezvoltării pluralismului politic şi a societăţii civile, dezvăluirea esenţei fenomenului comunicării politice în societatea contemporană, examinarea oportunităților de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova, caracterizarea aspectelor de afirmare a Republicii Moldova pe arena internațională etc.

Prin lucrările științifice, publicate de-a lungul anilor atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele, membrul corespondent Victor Moraru s-a impus ca o personalitate academică multivalentă, preocupată de afirmarea valorilor spirituale și științifice naționale, ca un cercetător serios și pătrunzător al celor mai importante aspecte ale dezvoltării societății, aceste cercetări contribuind plenar la afirmarea principiilor democrației, la asigurarea unei implicări directe a științei în viața socială și relevarea tendințelor esențiale ale proceselor actuale social-politice și spirituale, oferind răspunsuri oportune la întrebările care frământă societatea.

Printre publicațiile care i-au adus aprecierea comunității științifice pot fi evidențiate monografiile Mass-media vs politica (Chișinău, 2001), La Republique de Moldova: Les enjeux du passe, du present et de l'avenir (Chișinău, 2016); Publicistica artistică contemporană moldovenească (Chișinău, 1983),Mass media între incertitudini şi aspiraţii (Chișinău, 2002), Repere italiene (Chișinău, 1998) și cele realizate în coautorat: Politica y comunicacion: conciencia civica, espacio publico y nacionalismo (Madrid, 1999), Identità nazionali e leadership in Europa (Roma, 2001), Republica Moldova și Uniunea Europeană: dimensiunile cooperării (2016), Faţetele unui proces. Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia (Chișinău, 2011), Маятник миграции (Chișinău, 2012), Mass- media din republica Moldova – 2004 (Chișinău, 2005) ș. a.

S-a manifestat și ca editor-coordonator al unui șir de volume, mobilizând colegii și discipolii și promovând cercetarea aspectelor semnificative ale proceselor social-politice: Europenizarea – fațetele procesului (2013),  Realitățile politice și realitățile mediatice (2014), Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective (2016), Brain Drain. Cazul Republicii Moldova (2011), Republica Moldova: provocările migraţiei (2010), Republica Moldova și Uniunea Europeană: problemele și perspectivele cooperării (2010), Societatea și comunicarea în tranziție (2008), Politica şi comunicarea în tranziţie (2006), Identitatea naţională şi comunicarea (1998) ș. a.

De asemenea, a coordonat editarea volumelor colective de rezonanță: Republica Moldova pe calea modernizării / Studiu enciclopedic (2015), Dialogul civilizațiilor: etică, educație libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare (Chișinău, 2015) ș. a., este inițiatorul și coordonatorul seriilor Starea mass-media (8 cărți editate), Migraţia: probleme şi oportunităţi (5 cărți editate), Mass-media (6 cărți editate) etc.

Un capitol aparte în activitatea prof. V. Moraru îl ocupă activitatea de traducător, în special din limba italiană. Este traducătorul monografiei reputatului politolog și politician italian D. Fisichella Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii, apărută în două ediții, la Chișinău (2000) și la Iași (Polirom, 2007), Clasa politică, G. Mosca (1998), al cărții Dialogul civilizațiilor ș.a. La acestea se adaugă peste 300 de studii și articole științifice publicate în reviste din țară și străinătate.

Profesorul, Victor Moraru a participat la numeroase conferințe științifice naționale și internaționale, a participat, în calitate de coordonator și expert în cadrul a mai mult de 50 de proiecte naționale și internaționale. A fost, de fapt, deschizător de drumuri în cooperarea internațională universitar-academică, fiind coordonatorul primului proiect Tempus din Republica Moldova (1994-1999), orientat spre modernizarea învățământului superior. A avut și are multiple colaborări cu universități și centre științifice din România, Italia, Franța, Spania, Portugalia, SUA, Turcia, Rusia, Ukraina. Drept apreciere a rezultatelor muncii, a fost ales Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, iar în 2015 Președintele Republicii italiene i-a conferit ordinul Steaua Italiei.

Este redactor-șef al publicației academice Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, membru în colegiile de redacție ale mai multor reviste științifice din Moldova și de peste hotare, îndrumățor a 10 doctoranzi care și-au susținut teze de doctor.

Este dificil să vorbești despre un om cu o multitudine de realizări, înzestrat cu o  calitate umană supremă și o rară cumsecădenie, inteligența profundă însoțită de o modestie copleșitoare.

Membrul corespondent, profesorul universitar, doctorul habilitat în știițe politice, Victor Moraru se plasează la loc de onoare printre personalitățile științifice și didactice universitare din Republica Moldova.

La mulți ani cu sănătate și noi succese de creație!

Colectivul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice

 

Media: