Susţinerea tezei de doctor în științe politice a dnei Ceacîr Irina

Miercuri, 12 septembrie 2018, ora 15.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în științe politice a dnei CEACÎR Irina, conducător științific: JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, în Consiliul științific specializat D 18.561.01 - 01 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, cu titlul „Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică”, la specialitatea: 561.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, sala 408.

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat a fost aprobată de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin Decizia nr. 7 din 11.05.2018, în următoarea componență:

1. VARZARI Pantelimon, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar

2. RUSANDU Ion, secretar ştiinţific, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător

3. MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar

4. SACA Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar

5. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

6. SÎMBOTEANU Aurel, doctor în politologie, conferenţiar universitar

7. BRAGA Lilia, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător

Referenţi oficiali:

1. ROMAN Alexandru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, USM

2. BUCATARU Igor, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, USM

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT:

1. Articole publicate în reviste recenzate, categoria B/C:

1.1. Juc V., Nistiriuc I. Conceptul de cultură organizațională: general și  particular. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2013, nr.1. p. 20-39. 1.0 c.a. categoria C

1.2. Juc V., Nistiriuc I. Impactul relațiilor politico-administrative asupra culturii organizaționale a administrației publice locale. În: Administrarea Publică. 2013, nr. 4 (80). p. 22-37. 0.8 c.a. categoria C

1.3. Nistiriuc I. Structurile administrației publice locale în țările Uniunii Europene. În: Revista Militară. Studii de securitate și apărare. 2014, nr.1 (11). p. 85-102. 1.0 c. a. categoria C

1.4. Nistiriuc I. Aspecte generale privind cultura organizațională în cadrul administrației publice. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2016, nr.2. p. 177-185. 0.6 c.a. categoria B

1.5. Nistiriuc I. Unele aspecte privind evoluția culturii organizaționale a administrației publice locale din Republica Moldova. În: Moldoscopie. Probleme de analiză politică. Nr. 2 (LXXVII), 2017. p. 53-69. 0.9 c.a. categoria C

2. Materiale ale comunicărilor științifice (internaționale):

2.1. Nistiriuc I. Evoluţia culturii organizaţionale în contextul tranziţiei de la administraţia publică locală etatistă la administraţia publică locală autonomă în Republica Moldova. În: Creşterea impactului cercetării şi  dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM. 21-22 septembrie 2011. Chișinău: CEP USM, 2011. p. 337-339. 0.2 c.a.

2.2. Nistiriuc I. Fundamentarea conceptului de cultură organizațională. În: Probleme economice ale dezvoltării europene. Conferința științifică internațională. 27-28 martie 2013. Chișinău, 2012. p. 164-168. 0.2 c.a.

2.3. Nistiriuc I. Aspecte generale privind evoluția culturii organizaționale a administrației publice locale în Republica Moldova. În: Perspectiva academică. Conferința Internațională Științifică Universitară. 25-26 aprilie 2013. Chișinău: Universitatea ,,Perspectiva – INT”, 2014. p. 40-45. 0.3 c. a.

2.4. Nistiriuc I. Rolul femeii în consolidarea culturii organizaționale în cadrul autorităților administrației publice locale. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor.  25 mai 2016. Chișinău, 2016.  p.126-134. 0.5 c.a.

REZUMATUL TEZEI:

1. Problematica abordată: 

Actualitatea problemei abordate. Declararea independenței Republicii Moldova a pus bazele unui nou început pentru administrația publică, care urma să fie supusă unor schimbări cardinale. Perioada de tranziţie a impus necesitatea unor transformări radicale ale vieţii politice, economice şi sociale, un rol aparte revenind calității culturii organizaţionale ca un aspect esenţial pentru realizarea cu succes a interesului general al comunității.

Scopul și obiectivele tezei: scopul propus este de a efectua un studiu politologic al culturii organizaționale în cadrul administrației publice locale în vederea determinării impactului ei asupra activității autorităților publice locale.

2. Conţinutul de bază al tezei:

Problema științifică importantă soluționată pentru teorie și practică în domeniul științelor politice se exprimă prin elaborarea unei viziuni științifico-practice de ansamblu cu privire la analiza culturii organizaționale și impactului ei asupra activității administrației publice locale, fiind stabilit rolul substanțial care îi revine în sporirea eficienței procesului decizional în contextul modernizării administrației publice în Republica Moldova. Rezultatele obținute servesc în calitate de studiu de referință pentru elaborarea și implementarea bunelor practici în activitatea autorităților administrației publice locale în procesul de reformă democratică.

3. Principalele rezultate obținute:

Noutatea științifică a rezultatelor obținute constă în realizarea unei cercetări complexe a culturii organizaționale în cadrul autorităților publice, identificînd obstacolele care stau în calea modernizării administrației publice locale și aplicării principiului descentralizării.

Semnificația teoretică a cercetărilor se manifestă prin argumentarea indispensabilității creării unei culturi organizaționale puternice în vederea stabilirii echilibrului între activitatea instituțională și cea funcțională a autorităților administrației publice locale naționale; determinarea interferențelor dintre cultura organizațională și cultura politică în tranziția de la administrația publică locală etatistă la administrația publică locală autonomă; efectuarea studiul comparativ între cultura organizațională în cadrul administrației publice locale naționale și europeană.

Valoarea aplicativă a lucrării se identifică prin elaborarea unui studiu cu valențe fezabile care se manifestă prin prezentarea informației funcționarilor publici despre importanța consolidării unei culturi organizaționale puternice care să înrădăcineze elemente definitorii, dar să fie flexibilă la capitolul modernizări, în vederea satisfacerii interesului general al societății și nu în detrimentul cetățenilor; informarea opiniei publice cu noile tendințe de modernizare a administrației publice, preluate din practicile bune ale țărilor Uniunii Europene.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute au fost implementate în cadrul activității administrației publice locale (comuna Petrești, raionul Ungheni), administrației publice centrale de specialitate (Consiliul Coordonator al Audiovizualului) și se regăsesc în curriculumul disciplinelor ,,Administraţia publică locală” şi ,,Sociologia organizaţiilor” predate la Academia Militară a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”. 

Media: