Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Guceac Andrei

Sâmbătă, 14 iulie 2018, ora 10.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentului GUCEAC Andrei, conducător științific: POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Consiliului Științific Specializat D 18.552.01– 04 din cadrul Institutul de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei „Suveranitatea și independența statelor membre ale Uniunii Europene”, la specialitatea 552.01 – Drept constituțional.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 1, et. 2, Sala Mică.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

1. COSTACHI Gheorghe, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GORIUC Silvia, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar

3. BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar

4. BALMUȘ Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător

5. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

REFERENȚI OFICIALI:

1. ARSENI Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

Principalele publicații la tema tezei ale autorului:

1. Guceac A. Abordări conceptuale ale suveranității. În : Teoria și practica administrării publice, materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, 23 mai 2014. Chișinău, 2014, p. 245-247.

2. Guceac A. Neutralitatea – factor de asigurare a suveranității și independenței statului sau element de vulnerabilitate a acestuia? În : Interacțiunea dreptului național și internațional în realizarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, materiale ale mesei rotunde cu participarea internațională, 10 decembrie 2014, Chișinău, 2015, p. 166-173.

3. Guceac I., Guceac A. Fenomenul secesiunii în conținutul normativ al Constituției. În : Extremismul și separatismul – provocări la adresa securității regionale și naționale, 2014, p. 6-18.

4. Guceac A. Influența structurii de stat asupra modului de organizare și exercitare a suveranității. În : Revista de științe juridice, Vol. 32, Craiova, 2015, Conferința Internațională bienală Sistemul juridic între stabilitate și reformă 20-21 martie 2015. p. 188-198.

5. Guceac A., The constitutional provisions regarding the sovereignity of the European Union member states. In : Law and Politology, 2015, Nr. 31, p. 29-33.

6. Guceac A., Ansamblul trăsăturilor distincte ale suveranității și independenței în condițiile statului federativ și confederativ. În : Studia Universitatis Moldaviae, 2017, Nr. 3(103), p. 138-147.

7. Guceac A., Regionalizare versus suveranitate și integritate teritorială. În : Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan. Conferința internațională științifico-practică, 3-4 noiembrie 2017. Chișinău, p. 66-69.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: consistă în cercetarea gradului de suveranitate și independență a statelor membre în cadrul Uniunii Europene (UE) prin perspectiva competențelor acestor subiecte și rolul statelor naționale în construcția europeană, precum și în analiza instituțională a formelor noi de manifestare a suveranității: economică și juridică. 

2. Conținutul de bază al tezei: Elucidarea naturii și structurii juridice a Uniunii Europene, fapt care a condus la clarificarea raporturilor dintre statele membre și Uniune prin prisma suveranității și independenței, în vederea creării unei baze teoretice pentru promovarea unui nou concept de suveranitate (suveranitatea partajată) și a identificării gradului de limitare a suveranității și independenței statelor în cadrul acestei construcții.

În sensul stabilirii efectelor asupra sistemului de drept național al statelor membre ale UE produs de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), teza conține un studiu al cazurilor examinate de instanța jurisdicțională europeană, prin care au fost stabilite noi standarde pentru dreptul Uniunii și legislația națională a statelor membre.

3. Principalele rezultate obținute: Identificarea și analiza formelor noi de manifestarea a suveranității (economică și juridică); stabilirea conținutului suveranității și independenței și identificarea factorilor care influențează asupra acestora în condițiile globalizării și europenizării; analiza naturii și structurii juridice a UE; stabilirea raporturilor de limitare și autolimitare a suveranității și independenței statelor membre în cadrul UE; identificarea rolului CJUE și impactul jurisprudenței acesteia asupra suveranității și independenței statelor; 

Media: