Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Pântea Andrei

Joi, 28 iunie 2018, ora 15.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dlui PÂNTEA Andrei, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, profesor universitar, doctor habilitat în drept, în Consiliul Științific Specializat D18.554.02-03 din cadrul Institutului de Cercetări Politice și Juridice. Titlul tezei: „Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru  Drepturile Omului”, la specialitatea 554.03 – Drept procesual penal.

Susținerea va avea loc pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,1, mun. Chișinău, Republica Moldova, sala 109.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

ULIANOVSCHI Xenofon, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BERLIBA Viorel, secretar științific, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

BRÎNZĂ Sergiu , doctor habilitat în drept, profesor universitar

SEDLEȚCHII Iurie, doctor în drept, profesor universitar

ULIANOVSCHI Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar

VÎZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar

REFERENŢI OFICIALI:

DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

ROMAN Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT:

1. Pântea Andrei. Accepțiunea bănuielii rezonabile potrivit legislației procesual penale. Revista Națională de Drept, Nr. 3, Chișinău, 2016.

2. Pântea Andrei. Bănuiala rezonabilă și dreptul la apărare.  Revista Națională de Drept, Nr. 2, Chișinău, 2016.

3. Pântea Andrei. Bănuiala rezonabilă prin prisma prevederilor Convenției Europene pentru Drepturile Omului privind libertatea și siguranța persoanei. Revista ,,Legea și viața”, Nr. 6, Chișinău, 2016.

4. Pântea Andrei. Libertatea și siguranța persoanei prin prisma prevederilor Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Revista ,,Legea și viața”, Nr. 7, Chișinău, 2016.

5. Pântea Andrei. Tratamentul bănuielii rezonabile în jurisdicția Curții Europene pentru Drepturile Omului. În: Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor. Ed. a V-a: „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Chișinău, 2016.

REZUMATUL TEZEI:

Problematica cercetării științifice vizează abordarea doctrinară şi normativă a bănuielii rezonabile în dreptul procesual penal, analiza şi evaluarea reglementărilor privind bănuiala rezonabilă din Codul de procedură penală al Republicii Moldova în coroborare cu exigențele CEDO, cu legislația similară a altor state, urmărind ca efect contribuţia la aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei procesual-penale, dar şi la perfecţionarea reglementărilor normative naționale în acest domeniu.

Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea este constituită din introducere, trei capitole divizate la rândul lor în secțiuni, concluzii generale și recomandări, anexe și lista surselor bibliografice. Prin conținutul său teza reflectă cercetarea conceptuală a bănuielii rezonabile în dreptul procesual penal, a limitelor, efectelor și specificului acesteia la diferite etape ale procesului penal, relevă elementele esențiale ale bănuielii rezonabile, corelaționarea bănuielii rezonabile cu instituția bănuitului, cu temeiul urmăririi penale, cu dreptul la apărare, cu alte principii ale procesului penal, urmărindu-se perfecţionarea şi eficientizarea cadrului procesual-penal.

Principalele rezultate obţinute: - interpretarea ştiinţifică a bănuielii rezonabile ca concept generic, ca formă și conținut, principalele caracteristici; - cercetarea şi stabilirea interconexiunilor dialectice de conţinut ale bănuielii rezonabile, suspiciunii și motivelor verosimile; - bănuiala rezonabilă este condiționată de conținutul și obiectivele activității procesual penale și are ca scop indicarea statutului (a relației juridice) stabilite între organul de urmărire penală pe de o parte și cetățeanul pe de altă parte, în cursul investigației preliminare în implicarea persoanei la infracțiunea în circumstanțe care exclud posibilitatea de a fi acuzat; - bănuiala rezonabilă reprezintă un element de bază a procesului penal privind atragerea persoanei la răspundere penală, deținând locul unei etape preliminare și jucând rolul unei ipoteze rezonabile cu privire la comiterea infracțiunii de persoana dată; - motivele bănuielii sunt datele reale (informații), indicând implicarea unei persoane la comiterea crimei.

Media: