Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Florea Dumitrița-Nicoleta

Vineri, 20 mai 2016, ora 15.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Florea Dumitrița-Nicoleta, conducător ştiinţific: Chirtoacă Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08-03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public”, la specialitatea: 552.08 – drept internațional și european public.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

·    Florea D. Procesul de creare şi aplicare a normelor dreptului internaţional public. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, Nr. 1, 2013. Chișinău. p.60-68.

·    Florea D. Comparative aspects of self-governance in the EU. În: The Anals of the „Ştefan cel Mare”, Suceava, Faculty of Economics and Public Administration, Suceava, nr. 1, vol. 11, 2011, p. 329-336.

·    Florea D. The concept of citizenship in the Public International Law. În: Annals of the “Ovidius” University, Economic Sciences Series, Constanţa, nr. 1, vol. XI, 2011, Secţiunea Integrare Europeană, p. 740-745.

·    Florea D., Galeş N. The measure of constraint in international law. În: The Anals of the „Ştefan cel Mare”, Suceava, Faculty of Economics and Public Administration, Suceava, nr. 2, vol. 13, 2013, Secţiunea Drept şi Administraţie Publică p. 256-264.

·    Florea D. Chirtoacă N. Sanctions in the international public law. În: The Anals of the „Ştefan cel Mare”, Suceava, Faculty of Economics and Public Administration, Suceava, vol. 13, nr. 1 (17)/2013, Secţiunea Drept şi Administraţie Publică. p. 264-272.

·    Florea D., Chirtoacă N., Galeş N. The competence of state in infliction of the public international law”. În: European Journal of Law and Public Administration, vol. 1, issue 2/2014. p. 25-36.

·    Florea D. The system of international courts. În: European Journal of Law and Public Administration, vol. 1, issue 2/2014, p. 37-48.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: Reliefarea problematicii creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional  prin evidențierea și sistematizarea formelor de participare a statelor în procesul de constituire și consolidare a ordinii juridice internaționale cu argumentarea unor propuneri de perfecționare a cadrului normativ internațional în domeniu.

2. Conţinutul de bază al tezei: constă în fundamentarea științifică și prezentarea completă și obiectivă, în premieră, a particularităților creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public prin elaborarea instrumentariului juridic de apreciere a aportului adus de state la dezvoltarea progresivă a dreptului internațional și, prin urmare, la consolidarea ordinii juridice internaționale, fapt ce permite clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a carențelor existente în sistemul internațional, respectiv, permite înaintarea soluțiilor concrete pentru lichidarea lacunelor, contribuind în ultimă instanță la perfecționarea și eficientizarea sistemului dreptului internațional.

3. Principalele rezultate obţinute:

-     fundamentarea concluziei potrivit căreia statul, purtător de suveranitate, a fost și rămâne în continuare să fie unicul creator al normelor de drept internațional. Or, analizând esenţa şi conţinutul procesului de creare şi aplicare a normelor dreptului internaţional public de către state în cadrul comunităţii internaţionale rezultă concluzia că exprimându-și acordul de voinţă, statele, prin prisma conceptualismului juridic internaţional, conduc la conturarea cu claritate a valorilor apărate de dreptul internaţional public;

-     relevarea faptului că, necătând la contextul actual al ordinii juridice internaționale, caracterizată prin prezența unui număr impunător de actori internaționali, eterogeni după natura lor, rolul statelor în procesul de aplicare a normelor de drept internaţional public este esențial, acestea aplicând cu bună credință dispozițiile normative internaționale, iar în caz de necesitate, intervenind mecanisme special create întru a asigura ordinea juridică internațională;

-     conturarea formelor în care statele participă la procesul de creare a normelor internaţionale, prin evidenţierea celor două coordonate clare, respectiv colaborarea bilaterală şi multilaterală a statelor;

-     argumentarea rolului instanțelor jurisdicționale internaționale, ale căror practică jurisdicțională, contribuie la dezvoltarea dreptului internațional public.

Media: