Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Gherega Carolina

Sâmbătă, 30 iunie 2018, ora 10:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dnei GHEREGA Carolina, conducător științific BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul științific specializat D18.552.08-08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul „Soluționarea conflictelor internaționale în lumea contemporană”, la specialitatea:  552.08 – Drept internațional și european public.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 308.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

ARHILIUC Victoria, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

CEBAN Cristina, secretar științific, doctor în drept, conferenţiar universitar

CIUCĂ Aurora, doctor în drept, profesor universitar, România

BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar

ȚARĂLUNGĂ Victoria, doctor în drept, conferenţiar universitar

REFERENŢI OFICIALI:

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT:

Articole ştiinţifice în reviste de profil recunoscute:

1. Burian A., Gherega C. Evoluţia politico-juridică a folosirii forţei în relaţiile internaţionale. În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr. 7-8, p. 35-40 (0,77 c.a.).

2. Burian A., Gherega C. Sistemul şi dinamica conflictului internaţional. În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr. 5-6, p. 39-42 (0,48 c.a.).

3. Gherega C. Aplanarea ca formă de finalizare a conflictului internaţional: esenţă şi particularităţi. În: Legea şi Viaţa, 2010, nr. 8, p. 46-50 (0,61 c.a.).

4. Gherega C. Esenţa conflictului internaţional ca element al sistemului relaţiilor internaţionale. În: Legea şi Viaţa, 2010, nr. 6, p. 55-58 (0,51 c.a.).

5. Gherega C. Problemele soluţionării conflictului americano-irakian. În: Revista Moldovenească de Drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr. 1, p. 109-114 (0,76 c.a.).

6. Gherega C. Rolul factorului extern în soluţionarea conflictului transnistrean. În: Legea şi Viaţa, 2011, nr. 1, p. 51-55 (0,64 c.a.).

7. Герега К. Международные конфликты в современном мире: виды и особенности. În: Закон и Жизнь, 2010, nr. 6, р. 50-55 (0,41 c.a.).

8. Gherega C. Reflecții asupra interpretării noțiunilor de „folosirea forței”, „atac armat” și „act de agresiune”. În: Revista științifică internațională „Supremația dreptului”, 2017, nr. 5, p. 153-160 (0,60 c.a.).

9. Gherega C. Recurgerea la forţă în contextul relaţiilor internaţionale: aspecte teoretico-practice şi normative. În: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2017, Issue 3, Volume 12, p. 459-473 (1,1 c.a.)

Comunicări la forumuri ştiinţifice naţionale/ internaţionale:

1. Gherega C. Legitimitatea mijloacelor de rezolvare a conflictelor contemporane – garanţie importantă pentru respectarea drepturilor omului. În: Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 17 sept. 2010 (mun. Bălţi). Chişinău: S. n., F. E.-P. „Tipografia Centrală”, 2010, p. 306-315 (0,46 c.a.).

2. Gherega C. Controlul şi gestionarea conflictelor internaţionale. În: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetatori vol.III, Ediţia a V-a (din 28 martie 2011, mun. Chişinău). Chişinău: 2011, p. 38-47 (0,85 c.a.).

3. Gherega C. Cauzele şi premisele istorice, politice şi juridice ale conflictului americano-irakian. În: Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, Materiale ale conferinţei ştiinţifice internaţionale din 3 mai 2011 (mun. Chişinău). Chişinău: Tipografia Centrală, 2011, p. 605-617 (0,79 c.a.).

4. Gherega C., Iacub I. Problema legitimei apărări în relațiile internaționale. În: Mecanisme de protecţie a drepturilor omului, masa rotundă cu participare internațională din 5 decembrie 2017. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2018, p. 161-173 (1,02 c.a.).

5. Gherega C., Iacub I. Reflecții pe marginea legalității și legitimității intervenţiei umanitare ca mijloc de apărare a drepturilor omului. În: Защита прав человека, materialele conferinței științifice din 26.10.2017, desfășurată în cadrul Universității de stat din Comrat. Comrat: 2018, p. 491-505 (1,10 c.a.).

REZUMATUL TEZEI:

1. Problematica abordată: Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în analiza complexă a particularităților conflictelor internaționale contemporane și a procesului de soluționare a acestora, ceea ce a permis elucidarea principalelor probleme politice şi juridice ce afectează reglementarea și gestionarea acestora, moment important și necesar pentru identificarea soluțiilor de optimizare a dreptului internaţional în materie.

2. Conţinutul de bază al tezei: Teza cuprinde un amplu studiu asupra conceptului și fenomenului de conflict internațional, a formelor de finalizare a acestuia, precum și a cadrului juridic internațional în materie, în vederea elucidării particularităților actuale ale acestora, distinției față de alte instituții similare, în special, diferendul internațional, precum și a problemelor politico-juridice ce grevează procesul de soluţionare efectivă a conflictelor în lumea contemporană.

3. Principalele rezultate obținute vizează: esenţa conflictului internațional și delimitarea acestuia de diferendul internațional; structura, dinamica și tipurile conflictelor internaţionale contemporane; formele şi modele de finalizare a conflictelor internaţionale; reglementarea, controlul şi gestionarea contemporană a conflictelor internaționale; recurgerea la forță ca mijloc de soluționare a conflictelor internaționale contemporane și limitele sale legale; problemele aplicării dreptului internaţional în procesul de soluţionare a conflictelor internaţionale; particularitățile conflictelor americano-irakian şi transnistrean și problemele politico-juridice ale procesului de soluționare a acestora.

 

Media: