Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Arseni Igor

Vineri, 21 septembrie 2018, ora 15.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dlui ARSENI Igor, conducător științific: SOSNA Boris, doctor în drept, conferențiar universitar, în ședința Consiliului Științific Specializat D 18.553.01-06 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei ”Reglementarea juridică a contractului de distribuţie şi perspectivele dezvoltării lui în Republica Moldova” - «Правовое регулирование дистрибьюторского договора и перспективы его развития в Республикe Молдова»la specialitatea:  553.01 – Drept privat (Drept  civil).

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et 3, sala 308.

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT:

1.COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

2. FRUNZĂ Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar.

3. COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

4. BOIŞTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.

5. SLUTU Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Referenţii oficiali:

1.BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

2.MIHALACHI Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

1. Арсени И., Сосна Б.Правовое регулирование дистрибьюторского договора в РМ. В: Национальный юридический журнал: теория и практика». [Chişinău, Republica Moldova], 2014 , № 1, с.35-37.

2. Арсени И. Место дистрибьюторского договора в системе гражданско – правовых договоров Республики Молдова. În: Legea şiviaţa. [Chişinău, Republica Moldova], 2016, № 9. с.51-58.

3. Арсени И. Отличие дистрибьюторского договора от смежных договорных конструкций. În: Legea şiviaţa [Chişinău, Republica Moldova], 2016, № 7. с.51-54.

4. Aрсени И. Отличие дистрибьюторского договора от дилерского договора. В: Верховенство права, Киев - Кишинэу, 2016, №2. с.140-146.

5. Арсени И. Теоретико-правовые проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского договора. В: Верховенство права, Киев - Кишинэу, 2016, №1. с.182-189.

6. Арсени И. Особенности заключения, изменения и расторжения дистрибьюторского договора. В: Наше право, Киев, 2017, №2. с.139-144.

7. Арсени И., Сосна А. Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран. Научный сборник «Актуальные проблемы отечественной юриспруденции» Специальный выпуск посвящённый международной научной конференции «Актуальные проблемы отечественного права» в рамках VII- х научных чтений, посвящённых памяти В.М. Корецького. Украина, г. Днепропетровск, 2017 г., с. 72-76.

8. Арсени И. Проблемы нормативно-правового регулирования дистрибьюторского договора и дистрибьюторской деятельности в Республике Молдова. «Наука. Образование. Культура»: международная научно-практическая конференция: посвященная 26-й годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017 года. [Comrat, Republica Moldova], 2017, с. 157-158.

9. Арсени И. Дистрибьюторский договор в праве зарубежных стран. «Наука. Образование. Культура»: международная научно-практическая конференция: посвященная 26-й годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017 года. [Comrat, Republica Moldova], 2017, с. 158-160.

10. Арсени И. Порядок заключения, изменения и расторжения дистрибьюторского договора. «Наука. Образование. Культура»: международная научно-практическая конференция: посвященная 26-й годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017 года. [Comrat, Republica Moldova], 2017, с. 160-162.

11. Арсени И. Особенности заключения, изменения и расторжения дистрибьюторского договора.//Яковлевские чтения. Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы и перспективы: Материалы международной научной конференций, 16-18 марта 2017 года, Тирасполь, 2017, с.12-21.

12. Арсени И. Отличительные черты дистрибьюторского договора от смежных договоров// Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности: Сборник материалов Международной научно – практической конференции 17-18 марта 2017 года, Тирасполь, 2017, с.12-23.

13. Арсени И. О дистрибьюторском договоре. Conferinţa naţionalǎ cu participare internaţionalǎ “Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizǎri, probleme, perspective”: consacratǎ aniversǎrilor de 70 de ani de la constituirea Instituţiilor de Cercetare ştiinţificǎ din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de ştiinţe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei Bǎlţi a Academiei de ştiinţe a Moldovei, (Ed. a 2-a), 29-30 Septembrie 2016, [Bǎlţi, Republica Moldova] / col. red.: Valeriu Capcelea (coord.) [et al.]: S. n., 2016 (Tipogr. “Foxtrot”), р.251-252.

14. Арсени И.  Правовая природа дистрибьюторского договора в Республике Молдова. Conferinţa naţionalǎ cu participare internaţionalǎ "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizǎri, probleme, perspective»: consacratǎ aniversǎrilor de 70 de ani de la constituirea Instituţiilor de Cercetare ştiinţificǎ din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de ştiinţe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei Bǎlţi a Academiei de ştiinţe a Moldovei, (Ed. a 2-a), 29-30 Septembrie 2016, [Bǎlţi, Republica Moldova] / col. red.: Valeriu Capcelea (coord.) [et al.]. – Bǎlţi: S. n., 2016 (Tipogr. "Foxtrot"), р.254-255.

REZUMATUL TEZEI:

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea instrumentarului de identificare și motivare-fundamentare științifică a naturii juridice  şi elementelor  contractului de distribuție, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului civil şi comercial a elementelor respective, în vederea aplicării acestui contract ca unul distinct, prin operarea de modificări şi completări în cadrul legislaţiei civile uzuale.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute constă în aceea că, în teza prezentă pentru prima dată în Republica Moldova sunt redate cuprinzător, complex și temeinic aspectele științifice actuale ale reglementării legale a contractului de distribuție şi problemele juridice de reglementare şi aplicare a lui. Pe această bază, autorul a elaborat și dezvoltat o abordare uniformă și echilibrată a problemei reglementării legale a relațiilor de distribuție în general, și a contractului de distribuție, în special, a chestiunii privind natura juridică a contractului de distribuţie, ce oferă posibilitatea utilizării practice a rezultatelor teoretice obţinute şi soluţionarea problemelor, care există în practică.

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere. 1.Adoptarea unei legi speciale de către Parlamentul Republicii Moldova, dedicată reglementării tuturor aspectelor, ce vizează reglementarea juridică a relațiilor de distribuție, dar şi  completarea Codului Civil al RM cu un capitol separat „Contractul de distribuție“ , în scopul de a reglementa sub toate aspecte și de a înlătura toate lacunele existente în legislația în vigoare a Republicii Moldova; 2. Elaborarea definiţiei contractului de distribuție și contractului de subdistribuție, în scopul interpretării și calificării uniforme în practica de aplicare a viitoarei legi şi a acestor construcții contractuale; 3. Implementarea contractului de distribuție în sistemul de drept al Republicii Moldova, în scopul reglementării raporturilor de distribuţie şi înlăturării lacunelor existente în legislația civilă; 4. Elaborarea și implementarea clauzelor esențiale ale contractului de distribuție și măsurilor specifice de răspundere pentru încălcarea clauzelor acestui contract de către părți, fapt ce va evita pe viitor dubla lui interpretare şi calificare, precum şi va permite de a identifica contractul dat ca contract independent, care posedă clauze şi sancţiuni specifice, va distinge contractul dat de alte contracte civile legate de realizarea bunurilor; 5. Aplicarea definiției de „dealer“ și „activitatea de dealer“ în mod exclusiv la realizarea mijloacelor de transport, astfel încât dealer-ul realizează vehiculele clienților personal fără utilizarea rețelei de vânzare cu amănuntul, în timp ce activitatea de distribuție se aplică la realizarea tuturor tipurilor de mărfuri; asemenea diferențiere va permite de a înlătura confuziile la clasificarea și interpretarea acestor contracte.

 

 

Media: