Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Stratulat Valentina

Vineri, 21 septembrie 2018, ora 10.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dnei STRATULAT Valentina, conducător științific: BELEI Elena, doctor în drept, conferențiar universitar, în ședința Consiliului Științific Specializat D 18.553.03-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei ”Măsurile civile de protecție în cazurile de violență în familie”, la specialitatea:  553.03 – Drept privat (Drept procesual civil).

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et 3, sala 308.

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT:

1. COJOCARI Eugenia, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. FRUNZĂ Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar

3. BOIŞTEAN Eduard, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

4. CEBOTARI Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar

5. PRISAC Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar

 6. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar

*** în legătură cu decesul profesorului Victor Volcinschi (25.06.2018), în componența Consiliul Ştiinţific Specializat a fost inclus dl. Andrei SMOCHINĂ, doctor habilitat, profesor universitar.

Referenţi oficiali:

1. COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar, USM

2. COBAN Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

1. Stratulat V.Concept, aspecte definitorii și forme ale violenței în familie. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 2014, nr. 3 (166), p. 231 -241.

2. Stratulat V. Aspecte legale privind diminuarea violenței prin educarea corespunzătoare a copiilor. În: Revista Institutului Național al Justiției, 2014, nr. 2 (29), p. 41-44.

3. Stratulat V. Правовые средства защиты от насилия в семье. În: Legea și Viața, 2015, nr. 7 (281), p. 44-50.

4. Stratulat V. Юридическая ответсвеность за насилие в семье. În: Legea și Viața, 2015, nr. 8 (282), p. 33-38.

5. Stratulat V.О некоторых вопросах применения ответственности за насилие в семье. În: Turismul și dezvoltarea societății. Conferința științifi cu participare internațională, 25-26 septembrie 2015, Chișinău, ediția a II-a, p.. 241-246.

6. Stratulat V. Noţiunea şi categoriile de subiecţi ai violenței în familie. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 2016, nr. 1 (170), p. 212 -217.

7. Стратулат В. Насилие в семье и его отражение в практике Европей- ского Суда По Правам Человека. В: Философское знание и вызовы цивилиза- ционного развития. Государственное научное учреждение Институт филосо- фии НАН Беларуси, 21–22 апреля 2016 года, г. Минск, с. 391-393.

8. Stratulat V. Împuternicirile instanței de judecată la examinarea aplicării măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie. În: Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației. Conferința științifică internațională, 07 iunie 2016, Cahul/ Moldova, volumul I, p. 36-41.

9. Stratulat V. Procedura de examinare a cererii privind aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie de către instanța de judecată. În: Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Conferința științifi cu participare internațională, 29-30 septembrie 2016, Bălți, ediția a II-a, p. 290-294.

REZUMATUL TEZEI:

Problematica abordată rezidă în fundamentarea științifică a incorporării unui nou fel de procedură civilă în cadrul Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova, fapt pentru care a determinat la argumentarea tuturor excepțiilor procedural-civile din cadrul acestui nou fel de procedură, întru consacrarea caracterului civil al măsurilor de protecție și în vederea aplicării modificărilor și completărilor operate în cadrul capitolelor lucrării.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute constau în efectuarea unui studiu temeinic asupra mecanismului aplicării măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie la nivel ştiinţifico-practic, având la bază normele legislaţiei procesual civile.

Domeniul de studiu și conținutul de bază al tezei. Lucrarea ţine de domeniul Dreptului procesual civil, Partea Specială. Atenţie specială este acordată analizei prevederilor art. 2783 – 2789, Capitolul XXII2 C.proc.civ. RM

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere. În urma studierii măsurilor civile de protecție în cazurile de violență în familie au fost identificate următoarele rezultate științifice: - necesitatea utilizării sintagmei Măsuri civile de protecție în cazul violenței în familie pentru a le delimita de sancțiunile contravenționale și pedepsele penale aplicate în cazuri similare; - aplicarea în privința agresorului-minor doar a măsurii obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere; - atribuirea procedurii aplicării măsurilor civile de protecție în cazul violenței în familie unui loc propriu în sistemul felurilor de proceduri civile; - necesitatea de a include în definiția violenței în familie a două categorii de violență: verbală și socială; - introducerea în textul legii a sintagmei „membru de familie” ca fiind încă o categorie de subiect cu drept de a înainta în instanța de judecată cererea privind aplicarea măsurilor de protecție în familie; -întru sprijinirea victimelor se recomandă  un formular de cerere pentru eliberarea ordonanței de protecție pentru a facilita accederea victimelor în instanță.

 

Media: