Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Tighineanu Alexandra

Vineri, 29 iunie 2018, ora 10.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei TIGHINEANU Alexandra, conducător științific: BUJOR Valeriu, profesor universitar, doctor în drept, în Consiliul Științific Specializat D18.554.02-03 din cadrul Institutului de Cercetări Politice și Juridice. Titlul tezei: „Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup”, la specialitatea 554.02 – Criminologie.

Susținerea va avea loc pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,1, mun. Chișinău, Republica Moldova, sala 109.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

BERLIBA Viorel, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

ROTARI Oxana, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar

ȘAVGA Alina, doctor în drept, conferenţiar universitar

GÎRLA Llia, doctor în drept, conferențiar universitar

REFERENŢI OFICIALI:

GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT:

1. Tighineanu A., Bujor V. Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor săvîrşite cu aplicarea violenţei. În: Jurnalul juridic naţional, 2015, Nr.3 (13), p. 10-14.

2. Tighineanu A. Infracţiuni de violenţă comise în grup. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 16-17 mai 2003 -Violenţa în societatea de tranziţie. Chişinău: Tipografia Centrală, 2003, p. 165-168.

3. Tighineanu A. Noţiunea şi semnele violenţei criminale. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 22 decembrie 2006 - Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene. Chişinău: IRIM, 2006, p. 507-511.

4. Tighineanu A. Factorii socio-economici generatori de violenţă criminală. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 28-29 septembrie 2012 - Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Vol. 1. Chişinău: ASEM, 2012, p. 240-244.

5. Tighineanu A. Considerațiuni generale privind infracționalitatea de mare violență săvârșită în grup. În: Culegerea de articole științifice - Premise de perfecționare a legislației naționale și de ajustare la standardele Uniunii Europene. Chișinău, ICEȘD, ICJP al AȘM, 2017, p. 267-273.

REZUMATUL TEZEI:

Problematica abordată este vizează cercetarea științifică a domeniului complex al criminologiei speciale, de o atenție sporită fiind acoperit segmentul analizei criminologice a infracționalității de mare violență comisă în grup.

Conţinutul de bază al tezei. Luând în vedere diferitele mijloace de prevenire și combatere a fenomenului infracțional în ansamblu, precum și a criminalității violente, în mod particular, s-a impus cercetarea complexă și sistematică a particularităților definitorii ale infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup, în calitate de grup subgeneric al infracționalității în ansamblu. În context, abordarea științifică a vizat lansarea cercetărilor științifice pe baza a trei direcții prioritare: analiza materialelor științifice publicate la tema tezei în Republica Moldova și în alte state; noțiunea și menifestările violenței infracționale, conceptul infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup; politicile penale de prevenire și combatere a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup, după o analiză complexă a indicatorilor calitativi și cantitativi ai acestora.

Principalele rezultate obţinute: ● violența infracțională poate fi definită ca fiind acea violență, care, odată aplicată, denotă existența unei infracțiuni și pasibilitatea de răspundere și pedeapsă penală pentru aceasta, indiferent de faptul este o violență-scop sau o violență instrumentală; ● potrivit legislației penale a RM, violența în sine nu este supusă răspunderii penale în toate cazurile, făcându-se alegație la cauzarea unor vătămări ușoare ale integrității corporale sau a sănătății persoanei; ● prin infracţiune de mare violenţă se înţelege fapta prejudiciabilă, reglementată de legea penală, comisă cu intenţie, manifestată doar prin violență fizică (propriu-zisă sau instrumentală) și care este atribuită de către legiuitor, potrivit caracterului și gradului prejudiciabil, la categoria infracțiunilor deosebit de grave sau excepțional de grave; ● infracțiunea de mare violență comisă în grup se referă la infracțiunile de mare violență comise prin oricare formă de participație penală. 

Media: