Ruslana GROSU

Ruslana Grosu este cercetător științific superior în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS. Dumneaei manifestă interes științific pentru Studiile Orientale, aceasta fiind confirmat prin scrierea a 45 de articole științifice și publicarea acestora în reviste de specialitate și culegeri de studii din Republica Moldova și de peste hotare. Valoarea științifică a cercetărilor a fost demonstrată în conținutul tezei de doctor în științe politice cu titlul „Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu statele musulmane”, prezentată spre susținere la sfârșitul anului 2014. Monografia „Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu unele state din arealul geopolitic musulman”, editată la sfârșitul anului 2015, a fost elaborată în baza tezei de doctor cu completările de rigoare, fiind relevat caracterul disciplinar și științific al Studiilor Regionale prin recursul la principiile universale de cercetare, proiectate pe Studii Orientale, cu accent pe relațiile bilaterale. Semnificația teoretică a preocupărilor științifice se exprimă prin elaborarea, cu titlul de pionierat în Republica Moldova, a unei cercetări interdisciplinare a spațiului geopolitic musulman și a dinamicii relațiilor Republicii Moldova cu unele state din acest areal prin aplicarea anumitor demersuri conceptual-teoretice și construcții metodologice clasice și postneclasice. În cadrul proiectului instituțional „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european” (2015-2018) sunt efectuate studii științifice în perimetrul temei individuale de cercetare „Statutul de neutralitate al Republicii Moldova în cadrul transformărilor geopolitice din Europa de Est”. Problematica cercetărilor pentru anii 2015-2016 a fost elucidată în 6 articole și include următoarele: dimensiunea politico-juridică și securitară a neutralității în studiile științifico-analitice și mass media din Republica Moldova, conceptul de neutralitate ale unor state europene în abordările teoretico-metodologice în literatura de specialitate sovietică, rusă și occidentală cu proiecție pe un cadru teoretico-aplicativ extins și o cazuistică complexă.

Română
Tags: