Susținerea tezei de doctor în sociologie a dnei Munteanu Parascovia

Joi, 6 septembrie 2018, ora 14.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în sociologie a dnei MUNTEANU Parascovia, conducător științific: MALCOCI Ludmila, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător, în ședința Consiliului Științific Specializat D 18. 541.02 - 03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei ”Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova din perspectiva valorizării rolurilor sociale”, la specialitatea:  541.02- Structură socială, instituții și procese sociale.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et 4, sala 408.

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT:

1. BULGARU Maria, preşedinte, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

2. SPĂTARU Tatiana, secretar știinţific, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice și Politice.

3. BLAJCO Vladimir, membru, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice.

4. GAGAUZ Olga, membru, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice.

5. ISAC Oxana, membru, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

REFERENŢI OFICIALI:

1. RACU Aurelia, doctor habilitat în istoria științelor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”.  

2. OCERETNII Anastasia, doctor în sociologie, conferențiar universitar, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

1. Munteanu P., Malcoci L. Studiu sociologic: Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, Chișinău: Arva Color, 2017. 60 p. 

2. Munteanu P. Schimbarea paradigmei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități: cazul Republicii Moldova. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională Sociologia: Interferențe naționale și internaționale. Chișinău: CEP USM, 2012, p. 120-124.

3. Munteanu P. Tranziția de la protecția persoanelor cu dizabilități în sistemul rezidențial la protecție în cadrul comunității. În: Materialele Conferinței e internaționale Sociologia și asistența socială: interferențe și perspective de dezvoltare. Chișinău: CEP USM, 2014, p. 180-185.

4. Munteanu P. Dizabilitatea – factor de excluziune socială. În: Materialele Conferinței științifice a doctoranzilor . Ediția a V-a. Chișinău: UnAȘM, 2016, p. 114-119.

5. Munteanu P., Malcoci L. Politici de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. În: Revista științifică Moldoscopie, nr. 2 (LXXIII). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2016, p. 62-78.

6. Munteanu P. Participarea persoanelor cu dizabilități la viața socială și politică. În: Materialele Conferinței științifice a doctoranzilor. Ediția a VI-a. Chișinău: UnAȘM, 2017, p. 175-178.

7. Munteanu P. Dizabilitatea – factor determinant al inegalităților sociale în Republica Moldova. În: Culegerea de studii și articole: Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc. Studiu sociologic.  Chișinău: Tipografia Centrală, 2017, p. 292-298.

8. Munteanu P. Profilul socio-demografic al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. În Revista științifică Moldoscopie, nr.1 (LXXX). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2018, p. 115-127.

REZUMATUL TEZEI:

Problematica abordată constă în cercetarea complexă a incluziunii sociale în raport cu dizabilitatea, fapt care a permis determinarea barierelor de incluziune din perspectiva valorizării rolurilor sociale ale persoanelor cu dizabilități în vederea consolidării eficiente a mecanismelor instituționale de dezvoltare, implementare și monitorizare a politicilor de incluziune socială.

Conținutul de bază al tezei rezidă în fundamentarea științifică a modelului de abordare a dizabilității bazat pe drepturi și roluri sociale valorizante și elaborarea unei metodologii complexe de cercetare a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități care poate fi aplicată repetat pentru studii comparative și preluată în studierea incluziunii altor grupuri defavorizate. Materialele cercetării își găsesc aplicabilitate în procesul de stabilire și remodelare a mecanismelor instituționale de dezvoltare, finanțare, evaluare și monitorizare a implementării politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități atât din partea autorităților, cât și din partea societății civile. 

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere sunt: propunerea în știința și practica Republicii Moldova a modelului de abordare a dizabilității bazat pe drepturi și roluri sociale valorizante; elaborarea și recomandarea unei metodologii complexe de cercetare sociologică a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; determinarea și promovarea aspectelor incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din perspectiva valorizării rolurilor sociale; propunerea recomandărilor de îmbunătățire a politicilor naționale de incluziune în baza analizei practicilor și standardelor internaționale; consolidarea mecanismelor instituționale eficiente de dezvoltare, implementare și monitorizare a politicilor de incluziune socială în Republica Moldova.

Centrul: 
Media: