Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru

Vineri, 12 februarie 2016, ora 14.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Prisac Alexandru, conducător ştiinţific: Volcinschi Victor, doctor în drept, profesor universitar, în Consiliul Științific Specializat D 18.533.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: ”Stingerea obligației prin compensare: abordări normative, teoretice și practice”, la specialitatea 553.01 – drept civil.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicații științifice ale autorului la tema tezei:

1.       Prisac Al. Noi concepte privind stingerea obligațiilor (finalitatea obligațiilor, principiile și trăsăturile stingerii obligațiilor). În: Revista Națională de Drept, categoria C, 2011, nr. 1, p. 55-60. (0,6 c.a.).

2.     Volcinschi V., Prisac Al. Studiu comparat al reglementărilor din Codul civil al Republicii Moldova privind stingerea obligațiilor cu cele din Codul civil olandez, german și ucrainean. În: Revista Națională de Drept, 2012, nr. 6. p. 35-40. (0,6 c. a.).

3.     Prisac Al. Counter-action with set-off purpose. În:  Наша право / our law (Kiev), 2015, nr. 2, p. 160-164. (0,4 c.a.).

4.     Prisac Al. Stingerea obligațiilor prin compensare și confuziune în procedura insolvabilității. În: Legea și viața, 2015, nr. 2, p. 28-31. (0,4 c.a.).

5.     Prisac Al. Compensarea creanțelor publice în temeiul prevederilor Codului civil al Republicii Moldova: În: Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice. Materialele conf. științifico-practice internaționale. Chișinău: Academia de Administrate Publică, 2015, p. 243-248. (0,2 c.a.).

Noutatea științifică a rezultatelor obținute decurge din faptul că autorul a analizat aspectele de drept material și procedural ale compensării, privind modul și condițiile operării compensării potrivit conceptului german, ceea ce poate să contribuie la înlăturarea confuziei din literatura autohtonă de specialitate generată prin utilizarea preponderentă a conceptului francez.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea ansamblului particularităților stingerii obligației prin compensare potrivit legislației Republicii Moldova, fapt care a condus la clarificarea  modului și condițiilor operării compensării, în vederea aplicării corecte și uniforme a reglementărilor din acest domeniu.

În conținutul tezei autorul supune investigației aspecte importante  ale stingerii obligației civile prin compensare, potrivit legislației RM. A fost determinat conceptul și natura juridică a compensării în dreptul civil al Republicii Moldova și, în special, au fost cercetate condițiile și modul de operare a compensării. Exercitarea dreptului la compensare este analizat în diferite ipostaze, astfel fiind reflectat întregul ansamblu ale aspectelor teoretice și practice ale stingerii obligației prin compensare.

O atenție deosebită este acordată analizei aplicării compensării în diferite raporturi obligaționale complexe, care pornește de la reglementările specifice privind compensarea în codul civil al RM.

Au fost înaintate spre aprobare următoarele rezultate științifice: 1. S-a argumentat că compensarea, potrivit reglementărilor Codului Civil al RM, constituie un mod distinct de stingere a obligațiilor în raport cu executarea obligațiilor. 2. S-a constatat că normele juridice privind condițiile producerii efectului extinctiv al compensării prevăzute de legislația Republicii Moldova, conțin ambiguități în reglementare și interpretare, fapt ce împiedică aplicarea acestui mod de stingere a obligațiilor. 3. S-a concluzionat că compensarea, potrivit Codului Civil al RM, operează pe cale forţată extrajudiciară numai prin declaraţia uneia din părţi, recepţionată de cealaltă parte dacă sunt întrunite condiţiile pozitive şi negative prevăzute de lege în privinţa creanţelor compensabile, fapt care exclude sub orice formă stingerea obligaţiilor de drept prin efectul legii.  S-a mai clarificat că, potrivit reglementărilor Codului civil al RM, compensarea are caracter retroactiv. 4. S-a stabilit că dreptul la compensare, la ipostaza extrajudiciară, apare odată cu întrunirea condiţiilor compensării şi se exercită prin actul juridic de exprimare a propriei poziții a solicitantului compensării. La ipostaza judiciară, executării silite și în procedura insolvabilității dreptul la compensare, de asemenea, comportă particularități specifice. 5. S-a constatat că aplicarea compensării în diferite raporturi obligaționale complexe are anumite particularități specifice, în dependență de subiecții și obiectul compensării.

Media: