Susţinerea tezei de doctor în politologie a dlui Moraru Sergiu

Marți, 22 septembrie 2015, ora 15.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în politologie a Dlui Moraru Sergiu, conducător ştiinţific: prof. univ. Victor Moraru, doctor habilitat în politologie, în ședința Consiliului Ştiinţific Specializat D 18.561.01 - 05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: „Securitatea naţională a Republicii Moldova în   contextul democratizării societăţii: aspecte politico-informaționale”, specialitatea: 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Argintie (biroul 109).

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

Sergiu Moraru, Victor Moraru. Securitatea națională ca problemă politologică. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2015, nr. 2, pp. 169-177. 

Sergiu Moraru, Victor Moraru. Securitatea informațională ca o condiție a libertății. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2014, nr. 1, pp. 159-165.

Sergiu Moraru. Dezinformarea informațională și politică în regiunea transnistreană. În: Revista științifică Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale” (USM), Chişinău, 2011, nr. 8 (43), pp. 254-257.

Sergiu Moraru. Securitatea naţională şi rolul mass-media în situaţii de criză. În: Revista științifică Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale” (USM), Chişinău, 2011, nr. 3 (43), pp. 176-179.

Sergiu Moraru. Ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova şi riscurile globalizării. În: Revista științifică Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale” (USM), Chişinău, 2010, nr. 3 (33), pp. 87-89.

Sergiu Moraru. Riscuri şi provocări pentru securitatea naţională a Republicii Moldova în „era” globalizării. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2010, nr. 3,  pp. 82-85.    

Sergiu Moraru. Securitatea Naţională: imperativul pertinenţei interpretărilor. În: Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. Iaşi: Samia, 2012, nr. 3, pp. 218-221.

Sergiu Moraru. Transnistria - compromiterea unei politici mediatice. În: Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. Iaşi: Samia, 2011, nr. 2, pp. 70-74.

Sergiu Moraru. Securitatea națională: complexitatea reală a problemei. În: Victor Moraru (coord.). Europenizarea: fațetele procesului. – Chișinău: Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 2013, pp.  102-106.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: 

Analiza complexă a securităţii Republicii Moldova, mai ales, în actualele condiții social-politice, se impune ca o direcție majoră de cercetare. Investigarea întreprinsă în teză vizează componentele principale ale securității Republicii Moldova, cât și aspectele particulare ale acesteia, în special, aspectele politico-informaționale. Lucrarea abordează securitatea națională într-un context larg, urmărind stabilirea unor obiective prioritare de fortificare a securităţii naţionale a Republicii Moldova din perspectiva integrării europene.

2. Conţinutul de bază al tezei:  În teză se efectuează identificarea spectrului de ameninţări și riscuri la adresa securităţii naționale a Republicii Moldova şi studierea oportunităţilor de diminuare a acestor factori destabilizatori, inclusiv, analiza problemelor ce țin de activitatea mass-mediei și contracararea manifestărilor războiului informațional, se produce analiza cadrului juridico-normativ de asigurare a securităţii statului Republica Moldova şi formularea unor principii, menite să eficientizeze această activitate. Lucrarea vizează definirea şi examinarea trăsăturilor inerente ale procesului de continuă democratizare a societăţii moldoveneşti şi interdependenţa dintre aceasta cu securitatea naţională.

3. Principalele rezultate obţinute: În cadrul cercetării realizate au fost identificate cele mai importante vulnerabilităţi şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, a fost efectuată analiza riscurilor care erodează securitatea națională și implicit pe cea informaţională a statului, au fost precizați factorii care influențează ineficiența eforturilor autorităților privind soluţionarea conflictului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. O atenție aparte a fost acordată impactului opțiunii de integrare europeană asupra procesului de reformare a securităţii naţionale, implicit, a domeniului securităţii informaţionale, interpretat din perspectiva politologică, au fost reliefați factorii de ordin extern și intern care influențează viabilitatea statului. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova au fost supuse analizei în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice, determinând evaluarea procesului de fundamentare şi instituţionalizare a securităţii naționale prin prisma Concepţiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova şi argumentarea necesităţii perfecţionării acesteia. Formularea concluziilor și recomandărilor a avut drept obiectiv valorizarea conceptului securității naționale a Republicii Moldova, inclusiv dimensiunii sale informaționale, elucidarea perspectivelor evoluției societății și conturarea unor decizii social-politice echilibrate și judicioase.

Media: