Susţinerea tezei de doctor habilitat în științe politice a dlui dr., conf. univ. Sprincean Serghei

Miercuri, 5 septembrie 2018, ora 15.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe politice a dlui dr., conf. univ. SPRINCEAN  Serghei, consultanți științifici: MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, membru corespondent al AȘM  (ICJP), ŢÎRDEA Teodor N., doctor habilitat în filosofie, profesor universitar  (USMF „N. Testemițanu”), în ședința Consiliului Științific Specializat DH 18.561.01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică”, la specialitatea 561.01 – teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 1, et. 2, Sala Mică.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

1. ROȘCA Alexandru, președinte, doctor habilitat în filosofie, academician al AȘM

2. VARZARI Pantelimon, secretar științific, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

3. RUSNAC Gheorghe, doctor habilitat în istorie, academician al AȘM (Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” – Institut)

4. MOȘNEAGA Valeriu, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar (FRIȘPA, USM)

5. MEREUȚĂ Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar (USMF „N. Testemițanu”)

6. ROȘCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar (IRIM)

REFERENȚI OFICIALI:

1. SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar (FRIȘPA, USM)

2. OJOVAN Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar (USMF „N. Testemițanu”)

3. STRĂUȚIU Eugen, doctor în științe politice, profesor universitar (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, România)

Principalele publicații la tema tezei ale autorului:

1. Sprincean S. Securitatea umană și bioetica. Monografie. Chișinău: F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017, 304 p. (23,0 c.a.).

2. Sprincean S. Biotechnology and ethics: moral meaning of biotechnological securitization in global context. In: Current Opinion in Biotechnology. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA]. European Biotechnology Congress 2013, 16-18 May 2013, Bratislava, Slovakia. Volume 24, July 2013, Supplement 1, p. S33. Impact Factor: 9.006.

3. Sprincean S., Sprincean M. Bioethical, humanistic and technocratic resources of enhancing of civilian control of human genetics. In: European Journal of Human Genetics.Volume 22, supplement 1, May 2014 / European Human Genetics Conference 2014, May 31 - June 3 [Milan, Italy]: Nature publishing group (NPG), 2014, abstract nr. J18.02, p. 512. Impact Factor 4.319.

4. Cпринчан С. Л., Цырдя Т. Н. К вопросу о необходимости обоснования политической биоэтики. В: Биоэтика (BIOETHICS). Федеральный научно-практический журнал. [Волгоград, РФ]. №2 (14), 2014, p. 13-17. Impact Factor (РИНЦ): 0,7. (0,9 c.a.).

5. Sprincean S. Presiunea politică, bioetica şi securitatea globală. În: Revista Studia Securitatis [Sibiu, România], Nr.2, 2014, p. 117-126. (1.1 c.a.).

6. Sprincean S. Rolul bioetizării sociopolitice în procesul de asigurare a securității globale. În: Revista Studia Securitatis [Sibiu, România], Nr.2, 2013, p. 50-60. (1.1 c.a.).

7. Sprincean S. Problematica antropologică în context bioetic şi politic. În: Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” [Chișinău], Nr. 2 (33), 2014, p. 102-106. (0.8 c.a.).

8. Sprincean S. Imperativul promovării securității umane în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. În: Republica Moldova în contextul oportunităților de modernizare: necesități de democratizare, securitate și cooperare. / coord.: Victor Juc. Cap. 10. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016, p. 139-155. (1,1 c.a.).

9. Sprincean S. Problematica securității umane în contextul evoluției societății contemporane. În: Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale. / Coord. Vitalie Varzari. Cap. 4. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016, p. 77-94. (1,1 c.a.).

10. Sprincean S. Unele dimensiuni ale bioeticii politice. În: Strategia de supraviețuire a civilizației contemporane în contextul bioeticii, filosofiei și medicinei: culeg. de art. șt. / Red. resp. Teodor N. Ţîrdea. Vol. 2. Chișinău: Print-Caro, 2012. p. 103-106. (0.6 c.a.).

În total 50 de publicații la tema tezei.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată:  S-a realizat un studiu științific cu scopul principal ce constă în cercetarea politologică a dimensiunilor bioetice ale securității umane în perspectiva evaluării gradului de eficiență a politicilor de stat din domeniul asigurării securității și bunăstării persoanei umane în raport cu principiile bioetice.

Semnificația teoretică a lucrării rezultă din elaborarea unui cadru metodologic și conceptual complex cu caracter pluridisciplinar, transdisciplinar și interdisciplinar, în plan analitico-epistemologic de explorare ştiinţifică a problematicii securității umane și a bioeticii din perspectivă politologică.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și prezentarea unor rezultate științifice a studiului de o valoare fezabilă certă care pot fi utilizate pentru dezvoltarea, promovarea și implementarea unor politici și strategii de stat în domeniul securității umane, a securității naționale sau in cel al bioeticii cu extensiune normativă și de reglementare în diverse sectoare ale activității sociale.

2. Conținutul de bază al tezei: Lucrarea reprezintă un studiu politologic complex asupra securității umane și bioeticii prin abordarea multidisciplinară și interdependentă a conceptelor de securitate umană și bioetică, a instituţiilor de asigurare a securității umane pe plan național și internațional, a normelor morale și juridice şi proceselor sociopolitice valorificate ştiinţific în contextul problematicii cercetate cu impact asupra asigurării în Republica Moldova a securității umane în conformitate cu principiile bioetice.  

3. Principalele rezultate obținute în urma realizării investigaţiilor au contribuit la elaborarea unei direcţii ştiinţifice calitativ noi în științele politice din Republica Moldova — politica securității umane în Republica Moldova, având în calitate de bază investigația interconexiunii dintre concepția securității umane și domeniul bioeticii, abordate ca părți componente ale sistemului sociopolitic, precum și ca un sistem integral distinct destinat asigurării securității umane conform principiilor bioetice. Studiul realizat prin unitatea conceptelor „securitate umană” și „bioetică”, reliefate în cadrul proceselor și instituțiilor sociopolitice, a determinat fundamentarea premiselor pentru elaborarea bazei conceptual-teoretice a disciplinei „bioetica politică”. Acest nou domeniu are ca bază analiza componentelor comune din sfera bioeticii și din cea a securității umane cu impact în cercetarea prin prisma bioeticii a proceselor securitare şi a rolului instituţiilor politice implicate în asigurarea securității umane. Din altă perspectivă, această disciplină nouă se concentrează pe studiul politologico-securitar al fenomenelor bioetice de promovare a bunăstării persoanei umane prin metode de  analiză a fenomenelor, instituţiilor şi proceselor, a structurii şi contextului sociopolitic, ceea ce determină reconceptualizarea securității umane și rolului bioeticii în spaţiul politic. În vederea contribuţiei substanţiale a acestui nou domeniu de cercetare la progresul şi implementarea cu succes a strategiei dezvoltării durabile și supravieţuirii omenirii prin depăşirea crizei globale în condiții de securitate și bunăstare, accentul fundamental în bioetica politică trebuie pus pe cetățean ca element central, la fel ca și în paradigma contemporană de securitate. 

Media: