Celebrarea celei de a XI-a ediții a Zilei Științei cu genericul „Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor”

În fiecare an, la 10 noiembrie comunitatea ştiinţifică din lume marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare (World Science Day for Peace and Development).

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării – „Ziua ştiinţei”, Republica Moldova s-a alăturat întregii comunități internaționale a științei în vederea celebrării acestui eveniment.

În acest context, amintim că Instituția Publică Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institutul) este succesorul structurilor Academiei de Științe a Moldovei de cercetare științifică în domeniile filosofiei și istoriei filosofiei, sociologiei și demografiei, științelor politice și științelor juridice. Activitatea amplă de cercetare științifică a fenomenelor și proceselor social-politice a înregistrat mai multe rezultate relevante, contribuind în mod esențial la asigurarea științifică a politicilor de stat, iar prin pregătirea și perfecționarea cadrelor de înaltă calificare s-a reușit, în special, formarea oamenilor de valoare, care s-au consacrat nu numai cercetării științifice, dar și includerii plenare în serviciul societății și al statului.

Istoria Institutului poate fi caracterizată ca fiind una zbuciumată, deoarece activitatea de cercetare științifică a fost supusă unor restricții politico-ideologice în perioada sovietică, dar și numeroaselor schimbări de titulatură și de componență structural-instituțională, incluzând tematica de cercetare științifică, organigrama și personalul. Din punct de vedere instituțional, activitatea Institutului se împarte în următoarele etape:

  • 1956-1969: activitatea unor sectoare în componența Institutului de Istorie, Limbă și Literatură (din 1958 Institutul de Istorie) al Academie de Științe a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (în continuare RSS Moldovenești) ;
  • 1969-1991: activitate de sine stătătoare sub denumirea de Secția de Filosofie și Drept (cu statutul de Institut) în cadrul Secției de Științe Sociale a Academie de Științe a RSS Moldovenești;
  • 1991-2018: activitatea de sine stătătoare în calitate de organizație de drept public din sfera științei și inovării în cadrul Academiei de Științe a Moldovei;
  • din 2018: activitate de sine stătătoare în calitate de organizație de drept public cu forma de organizare juridică „instituție publică”, funcția de fondator fiind exercitată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Cronologic, Institutul începe cu fondarea în anul 1956 a Sectorului de istorie a gândirii filosofice și social-politice din Moldova, urmată de Sectorul de cercetări sociologice (1964) și Sectorul stat și drept (1968-1969). Procesul de consolidare instituțională a culminat cu formarea Secției de Filosofie și Drept în componența Secției de Științe Sociale: prin Dispoziția Prezidiului Academiei de Științe a RSS Moldovenești nr. 8/39 din 20 mai 1969 s-a hotărât de a numi, pe baze obștești, în calitate de șef al Secției pe candidatul în filosofie (doctorul) V. N. Ermuratschi. Vom nota că în martie 1972 a fost fondat Sectorul de istorie a științei și cercetare științifică, iar în octombrie 1975 - Sectorul de comunism științific. Incontestabil este că mediul și contextul social-politic și-au lăsat amprenta asupra conținutului elaborărilor științifice, însă nu este mai puțin adevărat că mai multe rezultate obținute au fost realizate prin activitatea de cercetare a unor colective de cercetători științifici profesioniști, de înaltă calificare în domeniu și au devenit parte a istoriei atât a societății, cât și a științei din Republica Moldova. Nu vor face apologetică unor pseudolucrări, pretinse științifice, dar nici nu vom nega și respinge rezultatele care merită apreciere științifică pe măsură, la justa lor valoare, ținând cont de particularitățile ontologice, epistemologice, metodologice, axiologice și praxiologice ale științelor sociale.

Activitatea de cercetare științifică a Institutului a fost modificată substanțial în plan conceptual-teoretic și metodologic în contextul transformărilor cardinale soldate prin declararea suveranității și a independenței Republicii Moldova. Consolidarea instituțională academică s-a produs prin fondarea în aprilie 1991 a Institutului de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei. Institutul și-a canalizat investigațiile științifice pe două direcții principale: 1.cercetarea problemelor social-filosofice, sociologice, spiritual-etice și politico-juridice ale dezvoltării Republicii Moldova în condițiile perioadei de tranziție; 2. cercetarea istoriei gândirii filosofice, social-politice și juridice din Moldova în contextul general european.

Din anul 2005 încep schimbările frecvente de titulatură, structură internă și de personal, care, în afară de incertitudine și sporirea nejustificată a preocupărilor birocratice, nu au adus cu sine rezultate demne de notat: perturbările au fisurat colectivele de cercetători și nu au permis dezvoltarea unor parteneriate în vederea desfășurării investigațiilor științifice interdisciplinare, multidisciplinare și transdisciplinare. Schimbările se produceau în cadrul unui context general din perioada tranziției, marcat de scăderea prestigiului activității de cercetare științifică, reducerii finanțării științei și fluxului de cadre de înaltă calificare, care au condus la limita de supraviețuire și amplificarea stărilor de spirit de desconsiderare a științei, activității de cercetare și a oamenilor de știință.  

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.1326 din 14 decembrie 2005 a fost creat Institutul de Filozofie, Sociologie și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Secția stat și drept fiind transferată în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, demers care a urmărit sub aspectul cercetărilor științifice un vădit substrat politic de partid. Totuși, în planul extinderii numărului de cercetători științifici în domeniu și a temelor de cercetare, transferul s-a dovedit a fi benefic: incontestabil este că fortificarea componentei juridice de cercetare științifică în mediul academic a fost absolut necesară.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 26 din 22 ianuarie 2009, s-a format Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Secția de filosofie din cadrul Institutului fiind transferată, absolut nejustificat, în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. Important este totuși, că problemele de cercetare științifică au fost substanțial extinse, în conformitate cu unele procese care se conturau - apropierea europeană a Republicii Moldova sau situația demografică.

Prin Hotărârea Guvernului nr.270 din 18 aprilie 2013, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei este reorganizat în Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu prelucrarea Centrului stat și drept al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, care s-a transformat în Institut de Istorie, dar preluând structural-instituțional pentru a doua oară Sectorul filosofie. În același context de remanieri structurale s-a produs transferul Sectorului demografie la Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei. Organigrama Institutului, care actualmente s-a păstrat include: Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale, Centrul Cercetări Juridice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Centrul Cercetări Strategice.

În fine, Extrasul Agenției Servicii Publice nr. 404750 din 19 februarie 2019 prevede că denumirea completă este Instituția Publică „Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice”, forma juridică de organizare fiind instituție publică, obiectul principal de activitate constând în „cercetare și dezvoltare în științe sociale și umanistice”.

Considerăm necesar de a preciza că din 2020 a sporit esențial gradul de vulnerabilitate a Institutului și cercetătorilor săi științifici în contextul implementării unor reforme rău gândite a domeniilor cercetării și inovării, fiind prezente pericole reale și tratament vădit inechitabil atât referitor la integritatea și funcționalitatea sa, cât și în raport cu cercetătorii științifici din cadrul instituțiilor de cercetare științifică transferate.

Institutul sunt oamenii, lista foarte extinsă incluzând atât somități în cercetare, patriarhi, cât și angajați de rând, însă fiecare a contribuit în măsura posibilităților sale la dezvoltarea acestui centru academic, cu o vastă activitate polivalentă.

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice întrunește un potențial științific important, care îi permite să desfășoare la nivelul înalt al exigențelor activitatea de cercetare, în conformitate cu tendințele contemporane ale dezvoltării științei și să contribuie la fundamentarea științifică a politicilor de stat, îmbinând experiența cercetătorilor științifici consacrați, cu vastă experiență și căutările creatoare ale tinerilor. Prin rezultatele științifice obținute și diseminate, cercetătorii științifici cu Institut contribuie la dezvoltarea capitalului uman și la modernizarea prin democratizare a societății și a statutului.

Victor Juc, doctor habilitat, profesor universitar,

 directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: