Cercetări Strategice

Despre activitatea Centrului Cercetări Strategice

Multitudinea de amenințări și vulnerabilități la care este expusă Republica Moldova vin să justifice necesitatea cercetărilor științifice aprofundate în domeniile strategice pentru dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

Totodată, procesul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însoțit de exigența implementării unor reforme structurale în diverse domenii, scot la iveală și unele provocări care trebuie abordate de către autoritățile publice și mediul științific din Republica Moldova, precum  sunt cele legate de armonizarea legislației și practicilor țării la standardele UE, realizarea reformei sistemului de securitate național, reforma justiției, reforma electorală, reforma sectorului de cercetare-inovare, de învățământ etc.

În acest context, activitatea Centrul Cercetări Strategice (CCS) vizează prioritar problemele de securitate ale Republicii Moldova. Acest fapt își găsește consfințire juridice în mai multe acte normative ale RM, în principal avându-se în vedere Strategia securității naționale a Republicii Moldova aprobată prin Hotărârea Parlamentului RM Nr.153 din 15.07.2011, unde se menționează expres implicarea expertizei științifice în cercetarea amenințărilor, riscurilor și a vulnerabilităților cu impact asupra capacității de apărare și a securității naționale.

CCS formează un colectiv de 12 cercetători, unde se regăsesc 4 doctori în științe și un doctor habilitat, care își focusează eforturile științifice în investigarea subiectelor ce țin de securitatea națională, procesele integraționiste, politica și geopolitica, ordinea de drept, reintegrarea teritorială etc. Studiile, sintezele și analizele elaborate servesc drept suport pentru Președinție, Guvern și alte autorități publice la elaborarea politicilor publice și gestionarea amenințărilor, riscurilor și a vulnerabilităților la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Un aspect caracteristic al activității de cercetare realizate de către cercetătorii CCS îl reprezintă diseminarea către societatea civilă a informațiilor de interes general care vizează aspectele securității într-un limbaj accesibil.

Din ianuarie 2015, colaboratorii CCS participă la implementarea proiectului de cercetare instituțional intitulat: “Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european” care urmărește, în principal, realizarea unei radiografii fundamentale a cadrului juridic și instituțional și ajustarea lor la standardele europene, având ca finalitate consolidarea securității naționale a Republicii Moldova.

Printre publicațiile cele mai recente menționăm:

1. Riscuri și amenințări la adresa securității naționale: tehnici de analiză și evaluare. Ghid metodologic. / coord. N. Albu, V. Varzari, S. Sprincean. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 2019. 136 p. ISBN 978-9975-3298-0-4.

2. Sprincean S. Securitatea umană și bioetica. Monografie. Chișinău: F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017, 304 p. (23,0 c.a.) ISBN 978-9975-53-589-2.

3. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale. / Coord. V. Varzari. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 180 p. ISBN 978-9975-9761-8-3. 

4. Varzari V. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană. Chișinău: CEP USM, 2014,  172 p. (14,0 c.a.) ISBN 978-9975-9742-5-7.

5. Sprincean S. Dimensiuni biopolitice ale securităţii umane. Chişinău: Biotehdesign. 2019. 90 p. ISBN 978-9975-108-61-4.

6. Bencheci M., Bencheci D. Terorismul contemporan: oportunităţi de combatere în contextul necesităților de securitate, Chişinău, F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2018. 232 p. ISBN 978-9975-53-981-4.

7. Albu N., Mârzac E., Negru A. Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea. Ghid informativ. Chișinău, 2018. 56 p. ISBN 978-9975-3231-1-6.

Director al Centrului Cercetări Strategice

Cercetători științifici ai Centrului Cercetări Strategice

Sprincean Serghei, dr. hab., conf. univ.

Mindru Valeriu, dr., conf. cerc.

Caraman Iurie, dr., conf. univ.

Bencheci Marcel, dr.

Mocanu Ion, dr.

Varzari Vitalie, dr.

Postica Alexandru

Gustiuc  Ludmila 

Tofan Eugenia

Afanas Nicolae

Gherman Alexei

Cojocari Vadim

Bordei Tatiana

Suru Tatiana

Graur Violeta

 

Proiecte

20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV) (conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei).

 

20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova (GOVSCIENCE) (conducătorul proiectului: dr. ROȘCA Alexandru S.).

20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. CUȘNIR Valeriu).

 

15.817.06.12F - Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate  şi asigurare a parcursului european.