Susţinerea de către dl. Crasnobaev Adrian a tezei de doctor în drept

Marți, 14 iulie 2015, ora 9:00, a avut loc susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Crasnobaev Adrian, conducător ştiinţific: Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar în ședința Consiliului Științific Specializat D18.552.01-09 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. Titlul tezei: „Protecția dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos”, specialitatea: 552.01 – Drept constituțional.

Susţinerea a avut loc pe adresa:  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ale dlui Crasnobaev Adrian la tema tezei:

1.    Crasnobaev A. Carențe privind determinarea conținutului dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos. În: Administrarea Publică, 2014, nr.2, p.155-163 (0,6 c.a.)

2.    Crasnobaev A. Îndatorirea fundamentală de a proteja mediul înconjurător. În: Studii Juridice Universitare. ULIM, 2014, nr.1-2, p. 304-310 (0,5 c.a.)

3.    Crasnobaev A. Rolul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în asigurarea dreptului fundamental la un mediu înconjurător sănătos. În: Teoria și practica administrării publice: Materiale ale conf. șt-practice cu participare internațională, 22 mai 2012. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2012, p. 176-178 (0,4 c.a.)

4.    Crasnobaev A. Formele de realizare a funcției ecologice a statului. În: Protecția drepturilor omului: Mecanisme naționale și internaționale. Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, 11 decembrie 2012. Chișinău: Elan Poligraf, 2013, p. 217-231 (0,7 c.a.)

5.    Crasnobaev A. Recunoașterea dreptului la un mediu înconjurător sănătos. În: Teoria și practica administrării publice: Materiale ale conf. șt-practice cu participare internațională, 23 mai 2014. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2014, p. 203-206 (0,4 c.a.)

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În Republica Moldova au fost efectuate unele cercetări având ca finalitate determinarea naturii juridice și a conținutului dreptului la un mediu sănătos, modalităților de recunoaștere și protecție a acestuia în Republica Moldova cu privire la denumirea, conţinutul şi garanţiile protecției dreptului la un mediu sănătos. Lucrarea constituie o continuitate a cercetărilor în direcţia respectivă. Inovaţia ştiinţifică a lucrării este determinată de faptul că această investigaţie este una complexă şi multidimensională.

Scopul tezei: elaborarea unui studiu complex cu privire la protecția dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin cercetarea conexă a conţinutului şi naturii juridice a acestui drept, precum şi identificarea garanţiilor eficiente a realizării şi protecţiei sale.

Obiectivele tezei: studierea şi generalizarea studiilor ştiinţifice în domeniu, determinarea gradului de cercetare ştiinţifică a subiectului în general şi a celor mai importante aspecte ale acestuia în special; cercetarea fenomenului recunoaşterii dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel internaţional, regional şi naţional, în cadrul evolutiv; studierea concepţiilor cu privire la natura juridică a dreptului la un mediu sănătos în raport cu alte drepturi din cadrul aceleiaşi generaţii; determinarea conţinutului multifuncţional al dreptului la un mediu sănătos; investigarea impactului dreptului la un mediu sănătos asupra altor drepturi din punctul de vedere al restrângerii sau limitării exerciţiului lor; identificarea garanţiilor de protecţie a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; investigarea cazurilor practice de aplicare a garanţiilor special juridice în scopul elucidării eficacităţii acestora pentru protecția dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos; precum și oferirea unor recomandări pentru îmbunătăţirea procesului de protecţie a dreptului constituţional la un mediu sănătos.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea  naturii juridice  și a conținutului multifuncțional al dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, având ca efect determinarea locului și rolului acestuia în cadrul sistemului de drepturi și libertăți  ale omului și cetățeanului.

Sânt înaintate spre susţinere următoarele rezultate ştiinţifice:

- noțiunea de drept la un mediu sănătos” este una complexă, cu un conținut multifuncțional, ce caracterizează un drept natural, inerent al fiinţei umane de a trăi într-un mediu natural prielnic dezvoltării fizice şi psihice a acestuia, precum şi un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţa şi sănătatea sa, fiind tălmăcit şi ca o garanţie a dreptului la viaţă şi ocrotirea sănătăţii, conferindu-i pe lângă dimensiunea naturală și artificială și o a treia dimensiune – cea procedurală;

- dreptul la un mediu sănătos este un drept individual, non-absolut, care face parte din categoria drepturilor social-economice, recunoscute relativ recent în constituţiile a mai multor state, iar datorită importanţei sale strategice pentru comunitatea internaţională și în scopul menţinerii echilibrului ori promovării securităţii ecologice poate fi realizat în nume colectiv; 

- dreptul la un mediu sănătos este recunoscut la nivel internațional, regional și național, atât expres în textele de lege, cât și implicit, ori prin interpretare extensivă a unor norme deja existente  de către doctrinari sau instanțe de judecată;

- îndatorirea de a proteja mediul, controlul constituționalității legilor, controlul asupra administrației publice, activitatea Avocatului Poporului reprezintă condiţii, mijloace, metode social – economice, politice și juridice, de sorginte constituțională, care asigură atât protecția multilaterală a dreptului la un mediu sănătos, cât și realizarea corectă a statutului juridic al individului în domeniul protecției mediului;

- garanțiile juridice ale protecției dreptului la un mediu sănătos constituie un ansamblu de pârghii ce se află la disponibilitatea statului și a fiecărei persoane de a pretinde reciproc respectarea relațiilor sociale, care apar în procesul de realizare și protecție a dreptului natural la un mediu sănătos, având  prioritate  față de cele materiale, din considerentul că acestea poartă un caracter concret, direct, real, ce permit individului de a beneficia pe deplin şi nestin­gherit de drepturile lor, de a-şi apăra inte­resele lor legitime, precum şi executarea conştiincioasă a obligaţiilor sale.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul are un caracter ştiinţifico-teoretic, relatând, într-o formă explicită, rezultatele obţinute în cadrul cercetării sub aspect teoretic şi practic al problematicii în plan naţional şi internaţional.

Rezultatele investigaţiilor vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind protecția dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în Republica Moldova.

În funcţie de finalitatea urmărită, rezultatele cercetării pot fi utilizate în soluţionarea problemelor legate, în special, de sporirea gradului de aplicabilitate şi eficacitate a protecției dreptului la un mediu sănătos, precum şi de a perpetua modernizarea condițiilor, mijloacelor şi metodelor juridice, politice şi social-economice care ar permite diminuarea  riscului poluării mediului şi asigurării fiecărei persoane indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politico-juridică a unui mediu sănătos.

Media: