Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui Coropcean Ion

Joi, 7 septembrie 2017, ora 14:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui COROPCEAN Ion, conducător ştiinţific: MANOLACHE Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific: JUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător, în Consiliului Ştiinţific Specializat DH 18.561.01-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică, la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, et. II, Sala Mică.

Principalele publicații la tema tezei de doctorat

1. Cebotari Svetlana, Saca Victor, Coropcean Ion. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste. Chișinău: Tipografia Institutului Militar al Forţelor Armate. 2008. 180 p. 10.0 c.a.

2. Gaiciuc Victor, Manolache Constantin, Coropcean Ion, Popa Gheorghe. Armata Naţională a Republicii Moldova-10 ani. Chișinău: F.E.-P. Tipogr. Centrală. 2001. 160 p. 9.2 c.a.

3. Coropcean Ion, Manolache Constantin. Securitatea naţională. În: Republica Moldova. Enciclopedie.  Chișinău: F. E.-P. Tipogr. Centrală. 2016. p.728-736. 0.9 c.a. 

4. Coropcean Ion, Manolache Constantin. Securitatea naţională. În: Republica Moldova. Ediţie enciclopedică.  Ed. a 2-a. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice. 2010. p.717-723. 0.7 c.a. 

5. Coropcean Ion. Cadrul conceptual de organizare şi funcţionare al serviciului militar în contextul reformei Forţelor Armate ale Republicii Moldova. În: Revista Militară. Studii de Securitate şi Apărare, 2016,  nr. 2 (16). p. 26 -36. 0.6 c.a.  

6. Coropcean Ion. Determinarea şi analiza principiilor generale ale serviciului militar. În: Revista Militară. Studii de Securitate şi Apărare, 2016,  nr. 1 (15). p. 65-72. 0.6 c.a.  

7. Coropcean Ion. Rolul serviciului militar în societate. În: Revista Militară. Studii de Securitate şi Apărare. 2016,  nr. 1 (15). p. 72-76. 0.3 c.a.  

8. Coropcean Ion, Cebotari Svetlana. Diplomaţia militară a Republicii Moldova în contextul securităţii regionale. În: Revista Militară. Studii de Securitate şi Apărare. 2014,  nr. 2 (12). p. 7-19. 0.6 c.a.  

9. Albu Natalia, Coropcean Ion. Serviciul militar: repere conceptuale. În: Revista Militară. Studii de Securitate și Apărare. 2011, nr.2 (6), p. 12-20. 0.5 c.a.

10. Coropcean Ion. Dihotomia militar – non-militar: analiză prin prisma securităţii naţionale. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). 2009, nr.1 (XLIV). p.23-26. 0.3 c.a.   

11. Manolache Constantin, Coropcean Ion, Hanganu Oleg, Gherbovei Nicolae. Esenţa şi structura organismului militar al statului: caracteristică politologică. În: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2009, nr. 3 (23). p. 194-199. 0.4 c.a.

12. Manolache Constantin, Coropcean Ion. Organismul militar al statului: abordare metodologică a cercetării. În: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2008, nr. 4 (14). p.237-242. 0.4 c.a.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată constă în analiza politico-juridică a esenţei, structurii, conţinutului şi contradicţiilor funcţionalităţii serviciului militar al Republicii Moldova pentru a determina modalităţile de impact asupra securităţii naţionale şi identifica mecanisme de modernizare în contextul proceselor de reformă a Forţelor Armate.

Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea conţine în prim plan o analiză a serviciului militar ca parte componentă a politicii statului în organizarea cetăţenilor şi a societăţii în vederea asigurării suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi securităţii naţionale a Republicii Moldova. Sunt incluse rezultatele studierii abordărilor teoretice privind reperele conceptual-teoretice şi cadrul politico-juridic de organizare şi funcţionalitate a serviciului militar al Republicii Moldova, identificându-se principiile generale şi particularităţile de instituţionalizare, conducere şi activitate. De asemenea teza conţine rezultatele cercetărilor în dinamică privind aspectele care vizează apariţia şi încetarea relaţiilor de serviciu militare, stabilite între militari, pe de o parte, militari şi organizaţiile care prevăd statutar raporturi de acest tip, pe de alta. Lucrarea finalizează cu analiza relaţiilor de interdependenţă dintre militari, pe de o parte, stat şi societate, pe de alta, în special prin identificarea unor soluţii fezabile ce ţin de problema trecerii militarilor în rezervă şi adaptarea lor şi a familiilor acestora la viaţa civilă.

Principalele rezultate obţinute: Republica Moldova, devenind stat independent și fiind acceptată ca membru plenipotențiar al Organizației Națiunilor Unite, și-a rezervat dreptul de a crea și dispune de Forțe Armate destinate apărării independenței, suveranității şi integrității sale teritoriale. Pentru a asigura Forţele Armate cu potențial uman necesar, statul a instituit, prin Constituție, alte acte normative, serviciul militar care este organizat pe principiu obligatoriu şi pe principiu benevol, prin contract. Serviciul militar reprezintă un factor determinant în fortificarea securității militare a statului, dezvoltarea politicii externe prin componenta de politică militară, promovarea imaginii statului pe arena mondială ca un contribuitor de securitate regională şi internațională, extinderea relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova, construcția Forţelor Armate în conformitate cu principiile unui stat democratic, inclusiv a sistemului de pregătire a cadrelor militare la standarde europene și euroatlantice. Odată cu încetarea relaţiilor de serviciu militare, militarul trece în rezerva Forţelor Armate. Asigurarea adaptării socio-psihologice a rezervei militare este o problemă atât personală, cât şi a  guvernului, rezolvarea ei permițând oamenilor să se acomodeze la condițiile noi, iar societății să utilizeze eficient persoane instruite pentru dezvoltarea social-economică.

 

 

Media: