Susţinerea tezei de doctor în științe politice a doctorandei Diacon Maria

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe politice elaborată de doctoranda Diacon Maria cu tema „Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova”, conducător științific Juc Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, specialitatea 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice.

Ședința Consiliului Științific Specializat D18.561-01 la Institutul de Cercetări juridice și Politice al AȘM va avea loc luni, 28 decembrie ora 11.00, bir.408, din incinta Academiei de Știință a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

1.     Juc Victor, Diacon Maria. Instituţii şi mecanisme de realizare a politicii externe. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2013, nr. 3, p. 91-105. 0,8 c.a.

2.     Diacon Maria. Prevederi programatice cu privire la procesul de integrare europeană în platformele electorale ale partidelor parlamentare (1994-2010). În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2012, nr. 2, p. 204-212. 0,5 c.a.

3.     Diacon Maria. Activităţi programatice de politică externă ale partidelor politice din Republica Moldova. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2012, nr. 3, p. 151-167. 0,9 c.a.

4.     Juc Victor, Diacon Maria. Opţiuni strategice şi tactice de realizare a prevederilor programatice de politică externă de către partidele politice. În: Administrarea publică. 2013, nr, 3, p. 89-100. 0,6 c.a.

5.     Juc Victor, Diacon Maria. Componente de politică externă în documéntele de program ale partidelor politice. În: MOLDOSCOPIE. 2015, nr. 2 (LIXIX), p. 154-171. 0,9 c.a.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: În lucrare sunt supuse analizei prevederile de politică externă din documentele de program și activitățile partidelor politice din Republica Moldova. Această temă este mai puțin elucidată în literatura de specialitate, însă în ultimul timp dimensiunii externă în activitatea partidelor politice îi revine o pondere în creștere, în special datorită amplificării alternativei geopolitice.

Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea include trei capitole structurate în două subcapitole fiecare, finalizînd cu un subcapitol care include concluziile preliminare. În primul capitol și-au găsit reliefare aspectele istoriografice și reperele teoretico-metodologice ale investigațiilor. În capitolul al doilea sunt supuse analizei experiența a șapte state europene în domeniul pluripartidismului, state cu diferit nivel de democrație, precum și afirmarea internațională a Republicii Moldova prin optica partidelor politice. Capitolul al treilea conține cercetarea strategiilor și tacticilor elaborate de partidele politice în realizarea obiectivelor de politică externă, instituțiile și mecanismele care asigură promovarea politicii externe prin intermediul partidelor politice.

Principalele rezultate obținute: Partidele politice fiind structuri dinamice, nu se dovedesc a fi numai asociaţii benevole de cetăţeni, promotori de ideologii şi doctrine, mobilizatori ai opiniei electorale, ci se transformă, prin modalități de acţiune şi  manifestare, în formatori ai instituţiilor democratice, generatori ai liderilor de opinie, indicatori ai impactului geopolitic rezultat din cooperarea externă. Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă pentru Republica Moldova prioritatea strategică, reper cu titlu de finalitate care a motivat unele partide politice de a se consolida, cel puţin declarativ, în jurul acestui obiectiv. Analiza raporturilor bidimensionale partide politice - politică externă, sisteme de partide - instituţii democratice, sistem de partide - politica externă a demonstrat expres importanţa şi influenţa formațiunilor social-politice în dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi integrare a statelor în structuri de vocaţie europenă. Procesul de afirmare și consolidare internațională a Republicii Moldova s-a desfășurat, cel puțin la etapa inițială, pe un teren nevalorificat din punct de vedere partinic.

 

 

Media: