Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Ardelean Grigore

Joi, 15 iunie 2017, ora 14:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dlui ARDELEAN Grigore, conducător științific TROFIMOV Igor, doctor  în drept, conferențiar universitar, în Consiliul științific specializat D 18.552.02-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul ”Repararea prejudiciului ecologic”, la specialitatea: 552.04 – drept funciar și al mediului.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 308.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

1. Ardelean G. Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene. În: Legea şi viaţa, nr. 10/2015, p. 22-26.

2. Ardelean G. Particularităţi ale acţiunii în justiţie pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori. În: Legea şi viaţa, nr. 11/2015, p. 24-29.

3. Ardelean G. Noţiunea daunei de mediu şi a prejudiciului ecologic. Delimitări conceptuale. În: Legea şi viaţa, nr. 12/2015, p. 29-35.

4. Ardelean G. Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma specificităţii ce le caracterizează. În: Legea şi viaţa, nr. 5/2016, p. 40-45.

5. Ardelean G. O nouă modalitate de desemnare a responsabilului pentru repararea prejudiciului ecologic-perspectivă a responsabilizării pentru prejudiciul viitor. În: Jurnal juridic naţional, nr. 5(21) 2016, p. 73-78.

6. Ardelean G. Aspecte teoretico-aplicative cu privire la eficienţa reglementărilor în materia evaluării şi reparării prejudiciului ecologic. În: Analele Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia XIV-a, nr. 1, Chişinău. 2014, p.68-73.

7. Ardelean G. Analiza particularităţilor evaluării prejudiciului ecologic adus persoanelor şi bunurilor sale. În: Analele Ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare”a MAI, ediţia XV-a, nr. 1, Chişinău. 2015, p. 45 – 52.

8. Ardelean G. Studiu privind impactul politicilor de mediu asupra calităţii reglementărilor în domeniul reparării prejudiciului ecologic. În: Analele Ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare”a MAI, ediţia XV-a, nr.2, Chişinău. 2015, p. 54 – 59.

9. Ardelean G. Interferenţa principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale. În: Analele Ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare”a MAI, ediţia XVI-a, nr. 1, Chişinău. 2016, p. 41 – 48.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată vizează mecanismul responsabilizării pentru prejudiciului ecologic din perspectiva identificării unor soluții noi, mult mai adecvate și adaptate la necesitățile timpului, la exigențele legislației de mediu, cu impact asupra dezvoltării relațiilor eco-sociale stabilite în legătură cu folosirea rațională, proteguirea, exploatarea și conservarea componentelor de mediu pentru generațiile viitoare.

Conţinutul de bază al tezei expune cele mai importante direcții de cercetare avînd drept obiective centrale excluderea divergenţelor identificate până nu de mult în textul ce defineşte noţiunea de prejudiciu ecologic, iar pe această cale sunt clarificate direcţiile de acţiune şi respectiv victima vătămărilor aduse prin activităţi cu impact asupra mediului, a regimurilor distincte şi specifice de răspundere pentru asemenea categorii de prejudicii; se examinează compatibilitatea şi interferenţa unor principii proprii răspunderii de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale; se argumentează faptul că intervenţia prin care s-ar opera unele modificări în plan conceptual şi aplicativ asupra condiţiilor ce întemeiază dreptul la acţiune în justiţie pentru repararea prejudiciului ecologic nu va genera efecte negative asupra cadrului juridic existent; se argumentează ştiinţific şi se avansează ideea de obiectivizare a răspunderii de mediu, dar şi a celei civile delictuale chiar cu depăşirea unor limite ale tradiţionalismului în reglementare în schimbul garantării unei reparări juste şi pe principii echitabile a prejudiciului ecologic.

Principalele rezultate obţinute:

Rezultatele obținute prin cercetare se concretizează în conţinutul recomandărilor elaborate şi privesc direcţii concrete:

-  delimitarea sub aspect conceptual a daunei de mediu de prejudiciul ecologic;

-  fundamentarea ştiinţifică a ideii consacrării unor noi tipuri de prejudicii ecologice: prejudiciul de salvare, prejudiciul  de dezvoltare, pierderea unei şanse de a obţine un avantaj;

-  identificarea unor noi modalităţi de evaluare a prejudiciului ecologic;

-  consacrarea şi aplicarea unor principii noi pentru materia reparării prejudiciului ecologic: principiul precauţiei,  principiul reparării prompte;

-  identificarea unor mecanisme de responsabilizare a subiectului în faza anterioară producerii prejudiciului ecologic;

-  constituirea bazei ştiinţifice necesară elaborării proiectelor Legii privind răspunderea pentru dauna adusă mediului şi a Legii cu privire la asigurarea obligatorie pentru răspundere de mediu;

- delimitarea şi fundamentarea regimurilor distincte de răspundere aplicabile reparării daunei de mediu şi a prejudiciului ecologic adus persoanei şi bunurilor sale.          

Media: 
Etichete: