Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Crețu Andrian

Joi, 20 iulie 2017, ora 14:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dlui CREȚU Andrian, conducător științific TROFIMOV Igor, doctor  în drept, conferențiar universitar, în Consiliul științific specializat D 18.552.02-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul ”Procedura contravențională în cazurile de comitere a contravențiilor ecologice”, la specialitatea: 552.07 – drept contravențional.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 109.

Principalele publicații la tema tezei de doctorat

1. Crețu A. Cazurile care exclud procedura contravențională în cauzele ce privesc contravențiile de mediu (ecologice). „Legea şi viaţa”, nr. 5/2016, p. 31-35.

2. Creţu A. Perspectiva consacrării principiului prezumţiei vinovăţiei în cauzele ce privesc contravenţiile de mediu. „Legea şi viaţa”, nr. 7/2016, p. 22-25.

3. Trofimov I., Crețu A. Reflecții asupra esenței procedurii contravenționale,  Revista metodico-științifică trimestrială „Administrarea publică”, nr. 4/2014, p. 50-55.

4. Creţu A., Ardelean Gr.  Particularităţile răspunderii subiective şi obiective în dreptul mediului.” În: Analele Ştiinţifice ale Academiei “Ştefan cel Mare”a MAI, ediţia XI-a, Chişinău 2011, p. 95 – 99.

5. Trofimov I., Crețu A. Probleme actuale privind statutul contravenientului și a victimei în procesul contravențional. Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională cu genericul: „Protecția drepturilor omului: mecanisme naționale și internaționale” Chişinău 2013, p. 180-190.

6. Trofimov I., Crețu A. Perspectiva identificării dreptului procesual contravenţional ca ramură distinctă a dreptului. În: Materiale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 12-13, iunie 2012.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată exprimă particularitățile procedurii contravenționale în cazurile de comitere a contravențiilor ecologice, având drept punct de pornire intenția scoaterii în evidență a deficiențelor și cauzelor existente ce stau în calea eficienței soluționării situațiilor critice în care sunt vizate cazurile de prejudiciere a factorilor de mediu și care deschid dreptul la declanșarea unui proces contravențional.          

Conţinutul de bază al tezei se referă la analiza teoretico-practică a reglementărilor procesual-contravenţionale prin detalierea noţiunii de contravenţie de mediu, a identificării importanţei acestei categorii prin prisma valorii existenţiale a raporturilor de mediu în cadrul reglementării activităţii economice şi protecţiei valorilor general-umane. Semnificaţia teoretică a cercetării este prezentă prin analiza ştiinţifică a opiniilor şi propunerilor, expuse în literatura de specialitate a RM şi a altor state, cu referire la contravenţiile de mediu, daunele de mediu şi procedura examinării contravenţiilor la general. Conceptul referitor la inversarea sarcinii de probă către făptuitor, chestiune care s-ar încadra în conceptul de aplicare a principiului precauţiei, reprezintă ideea de bază a lucrării, pe care urmează să o abordăm, cel puţin ca concept.

Principalele rezultate obţinute:

-      propunerea unor modele reglementatoare care modifică conceptual procedura de examinare a cazurilor cu privire la contravenţii ecologice;

-      reconceptualizarea temeiului de răspundere contravenţională pentru daunele de mediu, fără ca să fie afectate în acest sens alte categorii de contravenţii;

-      reconceptualizarea procedurii de constatare a cazurilor de comitere a contravenţiilor ecologice, astfel cum unul din principiile care să guverneze procedura contravenţională în cazurile contravenţiilor ecologice să fie consacrat principiul prezumţiei vinovăţiei.

-      este fundamentată necesitatea revizuirii principiilor care guvernează procedura contravenţională, inclusiv este lansată ideea de necesitate a reglementării procedurii contravenţionale în cazurile daunelor de mediu într-un act legislativ separat.

-      au fost formulate dovezi ştiinţifice în favoarea promovării acestui concept.

-      au fost identificate principiile care ar sigura realizarea acestui concept, fiind vorba de principiul precauţiei, principiul prezumţiei vinovăţiei etc.;

-      a fost fundamentată ştiinţific necesitatea adoptării unei noi abordări a modului de sancţionare a cazurilor de comitere a contravenţiilor de mediu (ecologice);

-      s-a demonstrat posibilitatea aplicării caracterului obiectiv al răspunderii pentru daunele de mediu, precum şi a fost demonstrată valoarea strategică din punct de vedere vital a aplicării în practică a acestor principii;

-      au fost puse bazele creării unei noi viziuni asupra modului de sancţionare a cazurilor de comitere a contravenţiilor de mediu.

Media: 
Etichete: