Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Gasnaş Iurie

Joi, 26 ianuarie 2017, ora 14:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Gasnaş Iurie, conducător științific Grama Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.02-04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul tezei: „Instrumente de reglementare juridico-administrativă în sectorul comunicaţiilor electronice”, la specialitatea: 552.02 – Drept administrativ.

Susţinerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 308.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Gasnaş Iu. Documentele de politici relevante sectorului comunicaţiilor electronice din Republica Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 8, p. 79-86.

2. Gasnaş Iu. Cadrul legislativ în domeniul comunicațiilor electronice. În: Revista Naţională de Drept, 2014, nr. 9, p. 58-67.

3. Gasnaş Iu. Statutul juridic al Autorităţii de Reglementare în Comunicaţii Electronice din Republica Moldova. În: Revista Naţională de drept, 2013, nr. 2, p. 53-58.

4. Gasnaş Iu. Misiunea autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova. În: Legea şi viaţa, martie 2013, p. 49-53.

5. Gasnaş Iu. Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare. În: Administrarea publică, 2013, nr. 1, p. 119-128.

6. Gasnaş Iu. Promovarea intereselor utilizatorilor finali în sectorul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, 2013, vol. al XI-lea partea a doua, p. 368-375.

7. Gasnaş Iu. Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea. În: Intellectus, 2013, nr. 1, p. 32-37.

8. Gasnaş Iu. Caracterul deschis şi neutru al internetului. Aspecte de reglementare. În: Legea şi viaţa, 2013, februarie, p. 39-43.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată este axată pe rolul administraţiei publice (autorităţii de reglementare) în organizarea şi gestionarea sectorului de comunicaţii electronice şi pe cercetarea actelor administrative emise de autoritatea de reglementare.

Conţinutul de bază al tezei. Cercetarea scoate în evidenţă şi precizează unele aspecte teoretice ale instituțiilor prin care are loc reglementarea juridico-administrativă a comunicaţiilor electronice; realizându-se o analiză a apariţiei şi evoluţiei conceptelor de intervenție a statului în economie şi implementarea acestora, sub forma de instrumente de reglementare juridico-administrativă a sectoarelor strategice ale economiei unui stat, printre care este şi cel al telecomunicaţiilor. Se identifică particularităţile procesului decizional în domeniul comunicaţiilor electronice şi se conturează caracteristicile actelor administrative ce rezultă din realizarea obiectivelor (misiunii) autorităţii naţionale de reglementare. Se analizează modul de implementare şi de funcţionare a reglementărilor ex-ante în sector. Precum şi necesitatea consacrării dreptului de acces la Internet ca un drept fundamental.

Principalele rezultate obţinute:

− ilustrarea procesului evolutiv al intervenţiei statului în sectorul comunicaţiilor electronice

− analizarea cadrului normativ naţional în domeniul comunicaţiilor electronice prin prisma acquis-ului UE relevant;

− investigarea sistemului instituţional al administraţiei publice şi mijloacele sale de acţiune în domeniul comunicaţiilor electronice;

− relevarea aspectelor juridico-administrative ce ţin de statutul autorităţii de reglementare din sectorul comunicaţiilor electronice şi rolul acesteia în sfera răspunderii juridice din domeniul comunicaţiilor electronice;

− determinarea particularităților procesului decizional în domeniul comunicaţiilor electronice şi aplicarea reglementărilor prin prisma obiectivelor de reglementare;

− relevarea lacunelor normative şi a incompatibilităților legislaţiei naţionale cu dreptul şi cu bunele practici din Uniunea Europeană.

 

Media: