Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Gavajuc Serghei

Sâmbătă, 12 martie 2016, ora 10.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Gavajuc Serghei, conducător ştiinţific: Berliba Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, în Consiliul Științific Specializat D 18.554.01-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: ”Răspunderea penală pentru remuneraţii ilicite în îndeplinirea lucrărilor de deservire a populaţiei”, la specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

                                                

  Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Gavajuc S. (în coautorat) Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației: elemente care indică 26 pericolul social și justificarea incriminării. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr. 7(177), p. 80-84.

2. Gavajuc S. Elementul material al infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației. În: Legea și viața, 2015, noiembrie, p. 46-51.

3. Gavajuc S. (în coautorat) Obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației. În: Legea și viața, 2015, octombrie, p. 9-15.

4. Regimul juridic al remunerației ilicite pentru prestarea serviciilor ori executarea lucrărilor în sectorul de deservire a populației. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători „Perspective de dezvoltare a științei în viziunea tinerilor cercetători”. Vol. II – Drept Național și Științe Politice. Ediția a VIII-a. Chișinău: ICJP al AȘM, 2014, p. 111-121.

5. Gavajuc S. Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației: abordări teoretico-normative. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Premisele dezvoltării economiei naționale în contextul crizei economice”. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2010, p. 279-282.

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: această lucrare este axată pe una dintre cele mai com­plexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: răspunderea penală pentru primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației.

2. Conţinutul de bază al tezei: Capitolul 2 „Remunerația ilicită în îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației: noțiune, grad prejudiciabil și justificarea incriminării” este consacrat analizei: noțiunii generale privind fenomenul corupției și locul infracțiunii de primire  a remunerației ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea  populației în cadrul acestui fenomen; noțiunii remunerației ilicite; gradului prejudiciabil al infracțiunii și premisele teoretice privind eficiența  protecției juridico-penale a relațiilor sociale în sfera de deservire.

3. Capitolul 3 „Elementele preexistente ale infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației” cuprinde examinarea următoarelor aspecte: obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii; subiectul activ și subiectul pasiv al infracțiunii.

4. Capitolul 4 „Elementele constitutive ale infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației” este consacrat analizei: laturii obiective a infracțiunii; laturii subiective a infracțiunii; formelor și modalităților infracțiunii.

5. Principalele rezultate obţinute: definirea conceptuală a premiselor teoretice privind eficiența protecții juridico-penale a relațiilor sociale în domeniul deservirii populației; interpretarea noțiunii de remunerație ilicită; conturarea elementului material al infracțiunii și descrierea teoretică a noțiunilor incidente anterior în acest domeniu: rechiziție, primire a recompensei, primire a unei remunerații; tratarea juridică a esenței și conținutului extorcării – ca metodă de comitere a faptei infracționale etc.

Media: