Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Nastas Andrei

Sâmbătă, 9 septembrie 2017, ora 10:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dlui NASTAS Andrei, conducător științific CUȘNIR Valeriu, doctor  habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul științific specializat D 18 554.01-03 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în dreptul penal, la specialitatea: 554.01 – drept penal și execuțional penal.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 109.

Principalele publicații la tema tezei de doctorat

Articole în reviste şi culegeri naţionale:

1.Nastas Andrei. Răspunderea penală pentru declarația cu rea-voință potrivit legislației unor state aparținând sistemului de drept continental. Revista națională de Drept, nr. 7, iulie, 2016. p. 37-40;

2. Nastas Abdrei. Evoluția legislației penale a Republicii Moldova privind incriminarea dec... Revista Legea și viața, nr. 4, aprilie, 2017, pag.19-24.

Materiale ale conferinţelor ştiinţifice:

1. Nastas Andrei. Testarea poligraf – metodă modernă de stabilire a comportamentului simulat. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan și perspectivele integrării europene”. Ediția a IV-a. Chișinău, 16 aprilie 2010, p. 260-268;

2. Nastas Andrei. Detectarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Reformele cadrului legal și instituțional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene”. Chișinău, 30 aprilie 2010, p. 156-163;

3. Nastas Andrei. Tehnici și mijloace de investigare a comportamentului simulat. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și a tinerilor cercetători „Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene”. Volumul II. Secția Drept național. Ediția a V-a. Chișinău, 31 martie, 2011, p. 37-44;

4. Nastas Andrei. Veridicitatea declarațiilor – obiectul ocrotirii juridico-penale. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători „Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova”. Volumul II. Secția Drept național. Ediția a VI-a. Chișinău, 12 aprilie 2012, p. 283-287;

5. Nastas Andrei. Unele aspecte privind infracțiunea de declarație mincinoasă, concluzie falsă sau traducere incorectă. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători. Volumul II. Drept Național și Științe politice. Ediția a VIII-a. Chișinău, 3 iunie 2014, p. 201-210.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: Problema științifică importantă soluționată rezidă în conceptualizarea ocrotirii juridico-penale a declarațiilor producătoare de consecințe juridice, urmărindu-se relevarea specificului faptelor infracționale în cauză, inclusiv a modalităților normative de săvârșire, în vederea contribuirii la eficientizarea răspunderii penale pentru declarațiile cu rea-voință pasibile de incriminare.

2. Conţinutul de bază al tezei: Teza reflectă un tratamentul de amplitudine privind conceptul declarației cu rea-voință în dreptul penal, precum și asupra elementului indispensabil - producătoare de consecințe juridice, tratament fundamentat pe analiza și evaluarea elementelor constitutive ale incriminărilor prevăzute la art.1853, 244, 2441 309, 311, 312, 313, 314, 3521, 3301 C.pen. al Republicii Moldova, dar și ale celor similare din legislația altor state, a viziunilor doctrinare în materie, susținute cu practică judiciară pertinentă.

3. Principalele rezultate obținute: Tezele științifice principale vizează: specificarea caracterului juridic și social al faptelor ce generează răspunderea penală pentru declarațiile cu rea-voință prin variate manopere; conceptul și tipologia declarațiilor cu rea-voință pasibile de răspundere penală; descrierea și analiza semnelor obiective și subiective ale răspunderii penale pentru declarația cu rea-voință; determinarea aspectelor comune și de delimitare a declarațiilor producătoare de consecințe juridice ocrotite de legea penală; evidențierea specificului incriminării declarației cu rea credință în legislația unor state aparținând sistemului de drept continental și sistemului de drept anglo-saxon.

 

 

 

Media: 
Etichete: