Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Ungureanu Ciprian Gabriel

Luni, 28 decembrie 2015, ora 14.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a lui Ungureanu Ciprian Gabriel, conducător ştiinţific: prof. univ. Bantuș Anatol, doctor  în drept; consultant științific: prof.univ. Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, în ședința Consiliului Ştiinţific Specializat D 18.552.04 - 11 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: „Statutul juridic al organizațiilor nonguvernamentale în statele democratice”, specialitatea: 552.01 – drept constituțional.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

1.     Ungureanu C. Reflecții asupra cadrului juridic al ONG-urilor în România. În: Teoria și practica administrației publice. Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 22 mai 2015. Chișinău: AAP, 2015, p. 253-257.

2.     Ungureanu C., Costachi Gh. Rolul organizațiilor nonguvernamentale în contextul democratizării societății. În: Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза. Международная научно-практическая конференция, 27-28 марта 2015 г. Кишинев, 2015, p. 41-46.

3.     Ungureanu C. Positive influence on Democracy in Relations between Nonguvernamental Organizations and Public Institutions. In: Indian Journal of Applied Research, January 2015, Volume 5, Issue 1, p.558-560.

4.     Ungureanu C. Fenomenul asocierii în Republica Moldova. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.2, p.48-52.

5.     Ungureanu C. Raportul putere politică-opoziție și rolul ONG-urilor în cadrul acestuia. În: Legea și Viața, 2015, nr.2, p.32-36.

6.     Ungureanu C., Nemțoi G. NGO-s as Instrument of Democracy. In: International Journal of Humanities and Social Science, vol.3 No. 16 [Special Issue – August 2013], p.110-113.

7.     Ungureanu C.,  Ionescu Florea N., Negru G. The role of NGOs in European governance. In: The Annals of the „Ștefan cel Mare” University of Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration, 2010, Vol.10, No. 2 (12), p.284-210.

 

            Rezumatul tezei

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.  Prezenta lucrare este una dintre puținele investigații științifice complexe din arealul științific românesc și cel moldovenesc consacrată studierii statutului juridic al ONG-urilor în contextul democrațiilor constituționale. Lucrarea cuprinde generalizarea diferitor viziuni expuse în doctrină și argumentarea poziției autorului asupra celor mai importante aspecte ale problematicii în discuție.

 Scopul tezei îl formează elaborarea unui studiu complex cu privire la organizațiile nonguvernamentale – exponenții principali ai societății civile, conturarea statutului lor juridic și aprecierea cadrului constituțional și legislativ ce permite manifestarea acestora ca parteneri ai statului în cadrul democrației constituționale din România și Republica Moldova.

Obiectivele tezei: analiza formelor de organizare a societății civile și identificarea ONG-urilor în cadrul acestora; argumentarea rolului ONG-urilor ca exponenți principali ai societății civile în dezvoltarea democrației; dezvoltarea conținutului și rolului pluralismului ca fundament constituțional al societății civile și al ONG-urilor în statele democratice; analiza dreptului la asociere ca fundament al statutului constituțional al ONG-urilor; analiza conținutului statutului juridic al ONG-urilor în România, Republica Moldova și în actele Uniunii Europene în vederea aprecierii contribuției pe care o are la afirmarea sectorului guvernamental ca partener al statului în contextul democrației participative.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea elementelor fundamentale ale statutului juridic al ONG-urilor și propunerea unor amendamente constituționale și legislative necesare pentru consolidarea societății civile și a statutului ONG-urilor ca parteneri ai statului în România și Republica Moldova în contextul democrației participative.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiei realizate sunt benefice dezvoltării continue a teoriei societăţii civile şi a statului de drept, a democraţiei participative, a teoriei organizării şi funcţionării organizaţiilor neguvernamentale, precum şi a dreptului constituţional. Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public preocupaţi de problema societăţii civile şi a organizaţiilor neguvernamentale, a mecanismului de realizare a interacţiunii dintre acestea şi stat. Rezultatele studiului pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a subiectului.

Concluziile şi recomandările vor putea fi utilizate pe larg atât de teoreticienii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cât şi de către practicieni pe parcursul soluţionării problemelor concrete privind optimizarea legislaţiei în materie şi respectarea practică a acesteia.

Totodată, rezultatele tezei pot fi folosite în procesul didactic în calitate de suport teoretic pentru cursurile de specialitate. Materialele tezei pot constitui un suport pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice (monografii, teze de doctorat), manuale, cursuri de prelegeri universitare; ele pot fi utile pentru diferite niveluri de instruire (universitar, postuniversitar).

Media: