Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Cazacu Doina

Marți, 27 decembrie 2016, ora 12.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Cazacu Doina, conducător ştiinţific: Burian Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM, cu titlul tezei: „Competența teritorială a statului în dreptul internațional public”, la specialitatea: 552.08 – drept internațional și european public.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 308.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Cazacu D. Modalități particulare de exercitare a competențelor teritoriale ale statului în dreptul internațional public - exemplul forțelor armate pe teritoriul altui stat. În: Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr.4, Chişinău, 2015, p. 48-55 (0,3 c.a.)

2. Cazacu D. Fundamentarea conceptuală a competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public. În: Revista științifico-practică „Relații Internaționale Plus”, nr.1 (9) 2016, p.209-220 (0,5 c.a.)

3. Cazacu D. Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public (partea I).În: Revista Națională de Drept, nr. 5 din mai 2016, p. 69-72 (0,35 c.a.)

4. Cazacu D. Particularitățile stabilirii competenței teritoriale ale statului în dreptul internațional public (partea II. ) În: Revista Națională de Drept, nr. 6 din iunie 2016, p. 47-51 (0,45 c.a.)

5. Cazacu D. Conceptul de suveranitate în dreptul internațional public (Le concept de la souveraineté en droit international public). În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, ”Relații internaționale: domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuția instituțiilor de profil”, 2 aprilie 2013, Chişinău, p. 390-398 (0,4 c.a.)

6. Cazacu D. Trecerea inofensivă prin marea teritorială. Exemplu de servitute internațională. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători ”Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste”, Vol. II Secția Drept Internațional și Relații Internaționale Ediţia a VIII-a, 3 iunie 2014, Chişinău, p. 50-56 (0,3 c.a.)

7. Cazacu D. Limitele suveranității statului. În: Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și a tinerilor cercetători, Vol. II, Secția Drept Național, Ediția a V-a, 31 martie 2011, Chișinău, p. 75-82 (0,35 c.a.)

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: constă în elaborarea instrumentarului de identificare, în premieră, a conceptului de competență teritorială a statului în dreptul internațional public, prin prezentarea completă și obiectivă a caracterelor și conținutului competenței teritoriale și identificarea limitelor de exercitare a competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public, fapt care determină necesitatea reglementării exprese a noțiunii de competență teritorială în cadrul rezoluției O.N.U., contribuind în ultimă instanță și la perfecționarea și eficientizarea sistemului dreptului internațional autohton.

Conţinutul de bază al tezei: constă în confruntarea viziunilor doctrinare referitoare la esența și trăsăturile competenței teritoriale a statului. Lucrarea constituie o lucrare cu un caracter novator, inclusiv și prin evidențierea cazurilor practice care au valențe vis-à-vis de suportul științific acumulat. Prezenta teză de doctorat se înscrie în șirul lucrărilor de pionierat în materia competenței teritoriale a statului, abordările și argumentele sale, fiind conforme ideilor și concepțiilor unanim recunoscute în doctrina dreptului internațional public, fără a se contrazice actelor normative internaționale, dar și legislaţiei interne a Republicii Moldova. Anume datorită acestui fapt, autorul se lasă convins că lucrarea în cauză ar putea constitui un suport ştiinţifico-metodologic pentru mediul academic de specialitate.

Pentru domeniul practic, importanţa lucrării derivă din lipsa unor lucrări ştiinţifice temeinice, având ca obiect competența teritorială a statului în dreptul internațional public. În baza polemicii științifice realizate s-au evidențiat și expus idei proprii, generând noi orientări de investigare în materia dreptului internațional public, dar și de dezvoltare a relațiilor internaționale în contextul relațiilor social-politice existente.

Principalele rezultate obţinute:

În special au fost: analizate materialele ştiinţifice care au abordat competența teritorială a statului și identificată problema ştiinţifică importantă în domeniul de cercetare; elucidate caracterele și conținutul competenței teritoriale a statului; interpretată terminologia operată în doctrina națională și internațională, determinate limitele de exercitare a competenței teritoriale.

- s-a propus următoarea definiție a termenului de „competență teritorială a statului” - prerogativă a statului și reiese din suveranitatea sa, caracterizându-se prin aptitudinea de a cunoaște un fapt, de a legifera asupra anumitor domenii, de a lua o decizie, de a face un act, de a îndeplini o acțiune prin exercitarea autorității sale, conform dreptului internațional, asupra bunurilor, situațiilor, persoanelor și activităților care se află sau se desfășoară în interiorul teritoriului său;

- s-a constatat că statul are competență teritorială generală și exclusivă, care se caracterizează prin aceea că, asupra unui teritoriu nu se poate exercita decât autoritatea unui singur stat. Exclusivitatea competențelor semnifică faptul că doar autoritatea națională stabilită în mod constituțional are dreptul să vorbească în numele poporului său și să angajeze semnătura statului său;

- s-au evidențiat mai multe modalități particulare de exercitare a competenței teritoriale a statului, printre care se enumeră: servitutea internațională, condominiumul, regimul de mandat și tutelă internațională.

- a fost formulată propunere de lege ferenda, și anume, definirea competenței teritoriale printr-o Rezoluție a O.N.U.

 

 

Media: