Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Ctitor Natalia

Luni, 29 februarie 2016, ora 16.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Ctitor Natalia, conducător ştiinţific: Cojocari Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în Consiliul Științific Specializat D 18.533.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: ”Esenţa dreptului de proprietate privată şi reglementarea acestuia în Republica Moldova ”, la specialitatea 553.01 – drept privat  ( drept civil).

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 109.

Principalele publicații științifice ale autorului la tema tezei:

Articole în reviste științifice:

1.      Ctitor Natalia, Aspecte teoretice şi dimensiuni istorice privind evoluţia dreptului de proprietate privată, În: Закон и жизнь, nr 5 (235), Chișinău, 2011, ISSN 1810-309X, pp.  46 - 53, (0,9 c.a.)

2.      Ctitor Natalia, Esenţa, conţinutul şi obiectele dreptului de proprietate privată, În Legea şi viaţa, nr 6 (234), Chișinău, 2011, ISSN 1810-309X,  pp. 12 - 19, (0,9 c.a.)

3.      Ctitor Natalia, Privatizarea – mod specific de dobândire a proprietăţii private, În: Legea şi viaţa, nr 5 (233), Chișinău, 2011, ISSN 1810-309X,  p. 25 - 31, (0,8 c.a.)

Publicațiile la conferințele științifice naționale și internaționale:

4.      Ctitor Natalia, Esenţa, importanţa şi protecţia juridică a mărcii în Republica Moldova. În: Simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Lecturi AGEPI, Ediţia XI-a, Chişinău, 2008, ISBN 978-9975-911-14-6, pp. 136 – 143, (0,6 c.a.)

5.      Ctitor Natalia, Momentul dobândirii dreptului de proprietate privată asupra imobilelor. În: Dezvoltarea învăţământului superior, societăţii democratice şi economiei de piaţă în context european. Tezele Conferinței științifice interneționale anuale a tinerilor cercetători, Ediţia a II-a, Universitatea ”Perspectiva - INT”,  Chişinău, 2014, (în curs de publicare), (0,4 c.a.)

6.      Ctitor Natalia, Protecţia dreptului de proprietate, a patrimoniului şi a posesiei. Esenţă juridică şi reglementare. În: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. Tezele Conferinței științifice interneționale anuale a tinerilor cercetători, Ediţia a II-a, Institutul de istorie, stat şi drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  Chişinău, 2008, ISBN 978-9975-4002-5-1,  pp. 21 – 26, (0,6 c.a.)

7.      Ctitor Natalia, Esenţa dreptului de proprietate ca categorie juridică şi economică/studiu comparativ. În: Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 ani ai Declaraţiei, Universale a Drepturilor Omului. Tezele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică, Ediţia 2009, Universitatea de studii europene din Moldova, Chişinău, 2008, ISBN 978-9975-9676-6-2, pp. 121 – 126, (0,7 c.a.)

Rezumatul tezei

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 191 de izvoare, 143 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetărilor rezidă în aprofundarea cunoaşterii dreptului de proprietate privată, în calitate de formă a dreptului de proprietate, reflectată în Constituţie şi în alte acte normative din Republica Moldova, dezvăluirea importanţei instituției dreptului de proprietate privată, prezentarea noilor fațete în cercetarea dreptului de proprietate privată ca de formă distinctă de proprietate. Obiectivele cercetării: a formula o definiţie a dreptului de proprietate privată; a evidenţia particularităţile dreptului de proprietate privată ca formă aparte; a cerceta și analiza modalităţile originare de dobândire a dreptului de proprietate privată; a elucida mecanismele de garantare şi de apărare a dreptului de proprietate privată în Republica Moldova; a formula concluzii de ordin teoretic şi practic şi de a înainta propuneri de lege ferenda. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în prezentarea, sub aspect teoretic și practic, a rezultatelor investigărilor realizate, reieșind din relevanța dreptului de proprietate privată ca drept subiectiv, ca drept fundamental și importanța reglementării exprese a instituției date în legislația națională. Cercetarea prezentată contribuie la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate și la perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniu

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea dreptului de proprietate privată, ca instituție de drept și ca drept subiectiv, fundamental al titularilor, evidențierea necesității reglementării exprese a relațiilor în cadrul instituției dreptului de proprietate privată cu înaintarea recomandărilor concrete.

 

Media: