Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Mostovei Tatiana

Vineri, 24 februarie 2017, ora 14:00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a dnei Mostovei Tatiana, conducător știinţific: Guţuleac Victor, doctor în drept, profesor universitar, în Consiliul științific specializat D 18.552.02-05 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cu titlul ”Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologiei”, la specialitatea 552.02 – Drept administrativ.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 308.

Principalele publicații la tema tezei de doctorat

1. Mostovei T. Conflictul de interese: noţiune, conţinut, reglementare. În: Administrarea publică, Nr. 2 (70), 2011, p. 135-140. (0,6 c.a.) ISSN 1813-8489

2. Mostovei T. Deontologia funcţionarului public: de la norme morale spre conduită profesională. În: Legea şi Viaţa. Nr. 2 (290) 2016, p. 19-23. (0,6 c.a.) ISSN 1810-309X

3. Guțuleac V., Mostovei T. Dreptul funcţionarului public la un salariu decent conform atribuţiilor acestuia. În: Legea şi Viaţa. Nr. 8 (248). 2012,  p. 4-7. (0,4 c.a.) ISSN 1810-309X  

4. Guțuleac V., Mostovei T. Funcţionarul public faţă în faţă cu conflictul de interese: reglementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii. În: Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. Nr. 2 (6). 2014,  p. 4-9. (0,7 c.a.). ISSN 2345-130

5. Mostovei T. Evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice – progrese și deficiențe în implementare. În: Teoria şi practica administrării publice. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. 22  mai 2012, Chişinău, p. 78-80. (0,2 c.a.)

6. Guțuleac V., Mostovei T. Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public. Legea şi Viaţa. Nr. 9 (285) 2015,  p. 13-18. (0,7 c.a.). ISSN 1810-309X

7. Mostovei T. Procedee actuale de fortificare a integrității instituțiilor publice. În: Teoria şi practica administrării publice. Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice 24 mai 2011, Chişinău, p. 106-108. (0,2 c.a.)

8. Mostovei T. Механизмы по продвижению стандартов этического поведения на государственной службе. Правовая жизнь. Nr. 3 (11) 2015, Душанбе, с. 84-94. (0,7 c.a.). ISSN 2307 – 5198

Rezumatul tezei:

Problematica abordată este constituită din analiza complexului de probleme cu caracter teoretico-practic privind semnificaţia responsabilităţii funcţionarului public. O atenţie deosebită s-a acordat examinării complexe a coraportului dintre statutul juridic şi statutul deontologic al funcţionarului public.

Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea conţine în prim plan o analiză a abordărilor doctrinare şi a actelor normative relevante privind statutul funcţionarului public, conduita profesională şi responsabilitatea acestuia. Sunt incluse rezultatele studierii abordărilor teoretice privind coordonatele deontologice ale statutului juridic al funcţionarului public şi coraportul dintre statutul juridic şi cel deontologic. De asemenea teza conţine rezultatele cercetărilor privind tendinţele contemporane în reglementarea conduitei funcţionarului public. Lucrarea finalizează cu analiza reglementărilor deontologice la nivelul instituţiilor europene, precum şi identificarea deficienţelor în aplicarea normelor deontologice ale funcţionarului public la nivel naţional.  

Principalele rezultate obţinute: Coraportul dintre statutul juridic şi statutul deontologic al funcţionarului public se impune cu precădere, în ceea ce priveşte responsabilitatea acestuia. Responsabilitatea funcţionarului public, privită din punct de vedere deontologic, constituie o simbioză dintre responsabilitatea morală şi responsabilitatea juridică, acestea într-un final fiind indivizibile. Responsabilitatea urmează a fi reglementată ca principiu ce guvernează conduita funcționarului public. Raportul normă deontologică – integritate instituțională este condiționat de calitatea și claritatea normei juridice, de eficacitatea exercițiilor de învățare-cunoaștere a normei, de prestarea activităților ce contribuie la educarea și responsabilizarea funcționarului public.

Media: