Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Sterschi Florena Esther

Sâmbătă, 16 ianuarie 2016, ora 10.00, va avea loc susţinerea tezei de doctor în drept a dnei STERSCHI Florena Esther, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, profesor universtar, doctor habilitat în drept, în Consiliul Științific Specializat D 18. 554.01 – 02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AŞM. Titlul tezei: ”Criminalitatea transnațională: normativul penal de sancționare și politici de prevenire și combatere”, la specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal.

Susținerea va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, biroul 408.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

BRÎNZĂ Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BERLIBA Viorel, secretar ştiinţific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

MORARU Victor, doctor în drept, profesor universitar

ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar

PĂVĂLEANU Vasile, doctor în drept, profesor universitar

REFERENŢI OFICIALI

GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

COJOCARU Rodion, doctor în drept, conferenţiar universitar

 

PRINCIPALELE PUBLICAȚII LA TEMA TEZEI DE DOCTORAT

  1. Crima organizată şi terorismul internaţional. În: „Revista de drept penal”, Anul XVI, nr. 4, Bucureşti, octombrie – decembrie 2009, p. 115- 120.
  2. Criminologia în sistemul ştiinţelor. Autonomia criminologiei. În: „Legea şi viaţa”, mai 2009, p. 25-30.
  3. Delimitări între infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002 şi infracţiunea de tăinuire prevăzută de art. 221 C.P. În: „Legea şi viaţa”, aprilie 2009. p.29-31.
  4. Mandatul european de arestare fundamentul cooperării judiciare în materie penală în interiorul uniunii europene. În: „Doctrină şi jurisprudenţă”, nr. 2 din 2010, p. 5-13. (118 p.)

 

REZUMATUL TEZEI

Problematica abordată este constituită din analiza complexului de probleme juridico-penale şi criminologice cu caracter teoretic, practic şi aplicativ privind criminalitatea organizată transnaţională. O atenţie deosebită s-a acordat legislaţiei penale în care este instituit regimul sancţionator pentru infracţiunile comise de către o organizaţie criminală transnaţională.

Conţinutul de bază al tezei. Luând în vedere diferitele mijloace de prevenire și combatere a fenomenului infracțional în ansamblu, precum și a criminalității transnaționale, în mod particular, s-a impus cercetarea complexă și sistematică a particularităților definitorii ale criminalității transnaționale. În context, abordarea științifică a vizat lansarea cercetărilor științifice pe baza a trei direcții prioritare: analiza materialelor științifice publicate la tema tezei în Republica Moldova, România și alte state; normativul penal privind sancționarea criminalității organizate transnaționale în România și Republica Moldova; politicile penale de prevenire și combatere a criminalității organizate transnaționale la nivel european.

Principalele rezultate obţinute: 1.De lege-ferenda s-a fundamentat necesitatea introducerii la art. 284 CP al Republicii Moldova a unui nou alineat, care ar avea următorul conţinut: alin. (3) Aderarea la una dintre organizaţiile criminale sau grupurile criminale organizate prevăzute de alin.(1) sau (2) al prezentului articol se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 2. De lege-ferenda propunem completarea art. 367 CP cu alin. (7) CP al României care va avea următoarea formulare normativă: Prin organizator se are în vedere persoana care a constituit sau care dirijează  activitatea unui grup criminal organizat.

3.De lege-ferenda considerăm a fi oportună reformularea circumstanţei agravante prevăzute la art. 145 alin. (2) lit. i) CP al R. Moldova din omorul săvârşit de două sau mai multe persoane în de două sau mai multe persoane ori de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală.

 

Media: