Susţinerea tezei de doctor în sociologie a dlui Horozov Serghei

Joi, 15 decembrie 2016, ora 15:00, va avea loc susținerea tezei de doctor în sociologie a d-lui Horozov Serghei, conducător științific: Blajсo Vladimir, doctor habilitat în sociologie, conferențiar cercetător, în Consiliul Ştiinţific Specializat D18541.02-02 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM, cu titlul tezei: „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în implementarea politicii sociale a Republicii Moldova”, la specialitatea  541.02 – structura socială; instituţii şi procese sociale

Susținerea va avea loc la adresa: Chişinău, bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, sală 308.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1.     Хорозов С.Г. Неправительственные организации как субъект социальной политики в Гагаузии. În: Revista de filozofie, sociologie și științe politice.  Nr. 155. 2011, p. 200-205  (0,35 c.a.).

2.     Хорозов С.Г. Роль Неправительственных организаций в предупреждении трафика людей (на материалах АТО Гагаузия). În:  Revista de filozofie, sociologie și științe politice. 2010, p. 256-261  (0,36 c.a.).  

3.     Хорозов С.Г. Устойчивость  неправительственных организаций Республики Молдова: проблемы и пути решения. În:  Revista de filozofie, sociologie și științe politice. Nr. 159. 2012, p. 200-205 (0,48 c.a.).

4.     Хорозов С.Г. Опыт деятельности неправительственных организаций стран Европы в реализации социальной политики. În:  Revista de filozofie, sociologie și științe politice. Nr. 171. 2016, p. 192-200 (0,7 c.a.).

5.     Хорозов С.Г. Региональные  особенности  развития  НПО Тараклийского  района  Республики Молдова. În:  Dunărea-Nistru: ştiinţe sociale. Lingvistica. Pedagogia: Anuar. Universitatea de Stat din Taraclia. Vol. 2;  Cahul,  2011, p. 205-212  (0,32 c.a.).   

6.     Хорозов С.Г. Проблема вовлечения населения в  информационное полe НПО в контексте инновационного развития Республики Молдова. În:  Dezvoltarea inovaţională din Republica Moldova: problemele naţionale şi tendinţele globale”. Conf. intern. şt. - practică; Comrat. 7-8 noiembrie, 2013, p. 135-137. ( 0,32 c.a).   

7.     Хорозов С.Г. Финансовая  стабильность как условие успешного  функционирования неправительственных  организаций (НПО) Молдовы. În: Современные концепции научных исследований. Сборник № 9. Материалы X международной научная конференция  Eurasian Uninon of Scientists, Москва, 2014. (0,44 c.a.).

8.     Хорозов С.Г. Региональные  особенности развития НПО Республики  Молдова (на примере Тараклийского района). În: Науковий журнал Одеського Нацiонального унiверситету. Психологiя. Одесса,  2013, p. 239-242 (0,2 c.a.).

9.     Хорозов С.Г. Трафик людей как нарушение фундаментальных прав человека. În: Гражданское образование и права человека. Материалы нац. научно-практическ. конф., 2008г.  Кишинёв, 2008.  p. 81-85  (0.18 c.a.).  

10.  Хорозов С.Г. Проблемы развития этнической толерантности в образовательном процессе АТО Гагаузия). In:  Preocupări contemporare ale ştiinţelor socio-umane. Materiale Conferinței Internaț. 1-2 octombrie  2009 г. Chișinău: ULIM,  2010. p. 298-306.  (0,32 c.a.).

11.  Хорозов С.Г. Социологический анализ численности и динамики НПО АТО Гагаузия. În:  Наука. Культура. Образование. Комраткий ГУ 2011, p.193-195  (0.27 c.a.).

12.  Хорозов С.Г. Социальная защита жертв пыток в Республике Молдова. În: Противодействие пыткам.  Институт Демократии, 2010. Chișinău. p. 65-73 (0,55 c.a.).

Rezumatul tezei:

Problematica abordată:

A acestui studiu o constituie analiza cuprinzătoare a organizaţiilor neguvernamentale, precum şi identificarea rolului lor în implementarea obiectivelor politicii sociale a Republicii Moldova, determinarea interacţiunii cu alte instituţii sociale în domeniul politicii sociale, pe baza metodologiei de cercetare, elaborate de autor în concordanţă cu cele mai înaintate practici internaționale.

Conţinutul de bază al tezei:

Capitolul 1, Baza teoretică de cercetare a temei include analiza unui spectru larg de lucrări, care au servit drept suport de cercetare privind activitatea organizațiilor neguvernamentale în contextul formării societății civile și punerea în aplicare a obiectivelor politicii sociale. Sunt stabilite principalele categorii științifice de cercetare. Se analizează contribuția cercetătorilor moldoveni în ceea ce priveşte studierea rolului ONG-urilor în soluţionarea problemelor sociale.

Capitolul 2, Abordări metodologice la cercetarea activităţii  organizațiilor neguvernamentale. Multiplele fațete ale temei de cercetare și probleme propuse pentru soluționare şi-au găsit expresia în integrarea cadrului metodologic, metodelor și tehnicilor de cercetare. A fost prezentat un şir de informații cu privire la particularităţile metodologice ale studiului şi caracteristica bazei de cercetare empirică.

În Capitolul III, Etapa actuală a dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe, se analizează materialul empiric acumulat de autor și sociologii moldoveni, precum și alte surse cu privire la diferite aspecte ale organizațiilor neguvernamentale. Se studiază durabilitatea și direcțiile de activitate ale   organizațiilor neguvernamentale de astăzi în implementarea politicii sociale în Moldova.

În Capitolul al patrulea, Organizațiile neguvernamentale ca obiect al politicii sociale, s-a analizat materialul empiric al autorului, precum și alte surse cu privire la problema de sensibilizare a opiniei publice și implicarea populaţiei în activitățile organizațiilor neguvernamentale (experiența reală privind participarea în activitatea ONG-urilor, factorii motivării și nemotivării participării ca atare ş. a. m. d.), încrederea în organizațiile neguvernamentale. Se studiază particularităţile relațiilor de reciprocitate ale  organizațiilor neguvernamentale cu alte instituții sociale din țară, precum și caracteristicile regionale ale dezvoltării organizațiilor neguvernamentale și punerea în aplicare a obiectivelor politicii sociale (pe exemplul regiunii sudice a Moldovei).

Principalele rezultate obţinute:

În cadrul acestui studiu, pentru prima dată în Republica Moldova s-a efectuat o analiză complexă a activităților organizațiilor neguvernamentale privind punerea în aplicare a politicii sociale. În temeiul rezultatelor cercetării sociologice și studierii celor mai bune practici europene în domeniu s-au făcut anumite propuneri privind îmbunătățirea lor. Analiza complexă oferă oportunitatea de a identifica domeniile prioritare pentru dezvoltarea societății, gradul activismului populației privind punerea în aplicare a politicii sociale, pentru a anticipa tendințele în dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale și participarea lor la aceste procese.

Rezultatele obţinute sunt în concordanță cu scopurile și obiectivele respective, ceea ce confirmă ipotezele prezentului studiu. În același timp, tema privind rolul organizațiilor neguvernamentale privind punerea în aplicare a politicilor sociale rămâne deschisă, iar prezentul studiu poate servi drept bază teoretică şi metodologică importantă pentru elaborarea unor noi proiecte de cercetare.

 

 

Centrul: 
Media: