Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Victor Micu

Vineri, 19 martie 2021 ora 13.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentului MICU Victor, conducător științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Științe Juridice, Politice și Sociologice din cadrul Consorțiului Național administrat de Universitatea de Stat din Moldova, cu titlul tezei „Răspunderea parlamentară în condiţiile statului de drept contemporan”, la specialitatea (programul de studii): 552.01 – Drept constituţional.

Susținerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în format mixt – cu prezenţă fizică şi on-line în sala 18, blocul A al campusului studențesc, str. Academiei 3/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Acces: https://zoom.us/j/99074248565?pwd=OGFyMEUvTjFZeW41MjJZeGdCWUV3dz09

ID-ul conferinței: 990 7424 8565

Parola de acces: 531791

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/56780/).

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. ARSENI Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar – Președinte;
 2. GUCEAC Ion, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial;
 3. BÎRGĂU Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial;
 4. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial;
 5. COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

 1. MICU, V. Răspunderea parlamentară: teorie și practică. Monografie. Chișinău: S.n., 2017. 304 p.
 2. MICU, V. Răspunderea parlamentară: teorie și practică. Culegere de studii științifice la tema tezei de doctor în drept. Chișinău: Print-Caro SRL, 2017. 184 p.

Articole în reviste şi culegeri naţionale:

 1. MICU, V. Mandatul parlamentar: noţiune, trăsături şi tipologie. În: Revista ştiinţifică internaţională „Supremaţia dreptului”, Ucraina, 2017, nr. 2, pp. 36-44.
 2. MICU, V. Noţiunea de răspundere parlamentară: conţinut şi accepţiuni. În: Revista ştiinţifică inter-naţională „Supremaţia dreptului”, 2016, nr. 1, pp. 112-116.
 3. MICU, V. Privire generală asupra răspunderii statului contemporan. În: Legea şi Viaţa, 2016, nr. 10, pp. 40-44.
 4. MICU, V. Răspunderea ca element al statutului parlamentarului. În: Legea și Viața, 2017, nr. 5, pp. 35-39.
 5. MICU, V. Răspunderea constituţională a Parlamentului. În: Revista „Supremaţia dreptului”, 2016, nr. 3, pp. 85-89
 6. MICU, V. Răspunderea şi responsabilitatea ca fenomen social. În: Legea și Viața, 2017, nr. 6, pp. 36-40.
 7. MICU, V. Reflecții asupra răspunderii politice a Parlamentului. În: Jurnalul Juridic Național: teorie și practică, 2018, nr. 4, pp. 19-22.
 8. MICU, V. Răspunderea penală a parlamentarilor – garanţie a respectării principiilor statului de drept (legislaţie şi jurisprudenţă relevantă). În: Обучение в области прав человека. Сборник статей. Chişinău: Institutul pentru Democrație, 2017, pp. 50-63.

Materiale ale conferinţelor ştiinţifice:

 1. MICU, V. Formele de răspundere a parlamentului contemporan. În: Tendinţe contemporane ale dez-voltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţio-nală a doctoranzilor, din 25 mai 2016. Chişinu: S.n., 2016, pp. 191-194.
 2. MICU, V. Imunitatea – garanţie a mandatului parlamentar. În: Teoria şi practica administrării publice, Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 20 mai 2016 (Chişinău). Chişinău: Acade-mia de Administrare Publică, 2016, pp. 292-295.
 3. MICU, V. Principiul responsabilității în dreptul public. În: Tendinţe contemporane ale dezvoltării şti-inţei: viziuni ale tinerilor cercetători, materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională a doctoranzilor, din 15 iunie 2017. Ed. a VI-a. Vol. II. Chişinu: UAȘM, 2017, pp. 162-170.
 4. MICU, V. Răspunderea disciplinară și contravențională a deputaților. În: Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare, materiale ale conferinței științifice internaționale din 03.11.2018. Chișinău: Iulian, 2018, pp. 52-57.
 5. MICU, V. Răspunderea juridică a statului: forme și temeiuri. În: Защита прав человека, научно-практическая конференция, 26.10.2017. Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2018, pp. 24-31.
 6. MICU, V. Răspunderea parlamentară ca formă de răspundere instituțională. În: Particularitățile adap-tării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, materiale ale conferinței științifice internaționale din 23-24 martie 2018. Chișinău: S.n., 2018, pp. 69-74.
 7. MICU, V. Răspunderea Parlamentului în contextul răspunderii statului contemporan. În: Rolul insti-tuţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului, materiale ale mesei rotunde din 11 de-cembrie 2015. Chişinău: AAP, 2016, pp. 297-309.

 

Rezumatul tezei:

Scopul studiului. studierea formelor de răspundere a Parlamentului și a deputaților în vederea fundamen-tării teoriei răspunderii parlamentare, ținând cont de teoria răspunderii puterii publice și a teoriei reprezentării, precum și elucidarea problemelor teoretico-normative în domeniu și argumenta-rea de soluții corespunzătoare pentru optimizarea cadrului juridico-constituțional aferent.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că se propune o viziune distinctă asupra conceptului/concepției de răspundere parlamentară (abordată în doctrină în diferite accepțiuni), precum și asupra formelor de răspundere de care este pasibil Parlamentul și membrii săi. În mod special, se argumentează necesitatea recunoașterii răspunderii parlamentare ca instituție ramurală distinctă asemănătoare responsabilității ministeriale. Noutatea ştiinţifică a studiului realizat constă în faptul că se propune o viziune distinctă asupra conceptului/concepției de răspundere parlamentară (care în doctrină este abordată în diferite accepțiuni), precum și asupra formelor de răspundere de care este pasibil Parlamentul și membrii săi. În mod special, se argumentează necesitatea recunoașterii răspunderii parlamentare ca instituție ramurală distinctă asemănătoare responsabilității ministeriale.

Principalele rezultate obținute:

Tezele științifice principale vizează:

 • analiza teoriei răspunderii puterii publice în vederea elucidării formelor de răspundere de care sunt pasibili statul și autoritățile acestuia;
 • analiza teoriei reprezentării în vederea conturării statutului constituțional al Parlamentului și esenței reprezentative a mandatului parlamentar, teorie ce reprezintă o determinantă a esenței instituției parlamentare și a măsurii/limitei răspunderii parlamentare;
 • identificarea și analiza formelor de răspundere de care este pasibil Parlamentul în ansamblul său, ca subiect colectiv de drept;
 • identificarea și analiza formelor de răspundere de care sunt pasibili deputații, inclusiv prin prisma imunității și inviolabilității parlamentare.

 

Media: