Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Daniela Cozma

Vineri, 19 martie 2021 ora 10.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentei COZMA Daniela, conducător științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Științe Juridice, Politice și Sociologice din cadrul Consorțiului Național administrat de Universitatea de Stat din Moldova, cu titlul tezei „Răspunderea magistraţilor – garanţie a legalităţii şi eficienţei puterii judecătoreşti în Republica Moldova şi România”, la specialitatea (programul de studii): 552.01 – Drept constituţional.

Susținerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în format mixt – cu prezenţă fizică şi on-line în sala 18, blocul A al campusului studențesc, str. Academiei 3/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Acces: https://zoom.us/j/99074248565?pwd=OGFyMEUvTjFZeW41MjJZeGdCWUV3dz09

ID-ul conferinței: 990 7424 8565

Parola de acces: 531791

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/56780/).

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1.Cârnaț Teodor, doctor habilitat în drept, profesor universitar – Președinte;

2.Guceac Ion, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial intern;

3.Bîrgău Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial;

4.Cobăneanu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar – referent oficial;

5.Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru, conducător ştiinţific.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

 1. COZMA, D. Răspunderea judecătorului în România și Republica Moldova. Monografie. Sub red. șt. a prof. Gh. Costachi. Chișinău: S.n., 2019 (Tipografia „Print-Caro”). 488 p. ISBN 978-9975-56-640-7

Articole în reviste şi culegeri naţionale:

 1. COZMA, D. Buna-credinţă în activitatea judecătorului. În: Международный научный журнал «Верховенство права» (Revista ştiinţifică internaţională „Supremaţia dreptului”), Ucraina, 2016, nr. 3, pp. 101-105. ISSN 2345-1971
 2. COZMA, D. Imunitatea judecătorului – garanţie a independenţei acestuia. În: Закон и Жизнь (Zakon i Jizni), 2015, nr. 8, pp. 49-52. ISSN 1810-3081
 3. COZMA, D. Legalitatea şi eficienţa puterii judecătoreşti – exigenţe indispensabile respectării şi protecţiei drepturilor omului în statul de drept. În: Обучение в области прав человека (Educația în domeniul dreptu-rilor omului). Сборник статей (Culegere de studii). Comrat: Institutul pentru Democrație, 2017, pp. 186-195 ISBN 978-9976-4474-9-2
 4. COZMA, D. Răspunderea penală a judecătorilor din România pentru infracțiuni contra justiției. În: Legea și Viața, 2018, nr. 10, pp. 4-10. ISSN 1810-309X
 5. COZMA, D., COSTACHI, Gh. Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: par-ticularități procedurale. În: Legea și Viața, 2020, nr. 2, pp. 41-45. ISSN 1810-309X
 6. Decizia Curții Constituționale a României nr. 45 din 30 ianuarie 2018 cu privire la criticile de neconstituți-onalitate a unor prevederi din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea în ansamblul său. [URL]: https://www.ccr.ro/files/pro-ducts/45_-_27_febr_2018.pdf.
 7. COZMA, D. Unele reflecții asupra statutului de funcționar public al magistratului. În: Legea și Viața, 2017, nr. 6, pp. 41-45. ISSN 1810-309X
 8. COZMA, D. Răspunderea penală a judecătorilor pentru infracțiuni contra justiției. În: Международный научный журнал «Верховенство права» (Revista ştiinţifică internaţională „Supremaţia dreptului”), Ucra-ina, 2018, nr. 3, pp. 89-102. ISSN 2345-1971
 9. COZMA, D. Reflecţii asupra imunităţii judecătorului ca element al statutului său juridic. În: Международный научный журнал «Верховенство права» (Revista ştiinţifică internaţională „Supremaţia dreptului”), Ucraina, 2016, nr. 1, pp. 104-111. ISSN 2345-1971
 10.  COZMA, D. Reflecţii asupra răspunderii constituţionale a judecătorilor. În: Международный научный журнал «Верховенство права» (Revista ştiinţifică internaţională „Supremaţia dreptului”), 2017, nr. 2, pp. 17-22. ISSN 2345-1971

 

Materiale ale conferinţelor ştiinţifice:

 1. COZMA, D. Conduita judecătorului: între bună-credință și rea-credință. În: Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare, materialele conferinței științifice internaționale din 4–5 noiembrie 2016 (mun. Chișinău). Chișinău: IULIAN, 2016, pp. 48-54 ISBN 978-9975-3078-1-9
 2. COZMA, D. Răspunderea disciplinară a magistratului în România şi Republica Moldova: temeiuri şi sancţiuni. În: Jurnal Juridic Naţional: teorie şi practică, 2015, nr. 4, pp. 18-24. ISSN 2345-1130
 3. COZMA, D. Eroarea judiciară ca temei de răspundere. În: Teoria și practica administrării publice, Materialele conferinței științifice din 17 mai 2018. Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2018, pp. 264-269 ISBN 978-9975-71-978-0
 4. COZMA, D. Legalitatea ca principiu fundamental de organizare și funcționare a puterii judecătorești. În: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, materialele conferinţei ştiinţi-fice cu participare internaţională a doctoranzilor, din 15 iunie 2017. Ed. a VI-a. Vol. II. Chişinău: UAȘM, 2017, pp. 134-138 ISBN 978-9975-108-15-7
 5. COZMA, D. Răspunderea civilă a judecătorilor: element important al mecanismului de apărare a drepturi-lor omului. În: Защита прав человека (Apărarea drepturilor omului), conferință științifico-practică, or. Com-rat, 26 octombrie 2017. Comrat: S.n., 2018, pp. 451-459 ISBN 978-9975-3000-2-5
 6. COZMA, D. Răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova. În: Rolul instituţiilor demo-cratice în protecţia drepturilor omului, Materialele Mesei rotunde din 11 decembrie 2015. Chişinău: Academia de Administrare Publică, 2016, pp. 175-186 ISBN 978-9975-115-99-5
 7. COZMA, D. Răspunderea magistraţilor – garanţie a eficienţei justiţiei. În: Teoria şi practica administrării publice, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale din 23 mai 2016. Chişinău: Academia de Adminis-trare Publică, 2016, pp. 320-323. ISBN 978-9975-3019-6-1
 8. COZMA, D. Sancţiunile disciplinare aplicate judecătorilor. În: Tendinţe contemporane ale dezvoltării şti-inţei: viziuni ale tinerilor cercetători, materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională a docto-ranzilor, din 25 mai 2016. Chişinău, 2016, pp. 141-144. ISBN 978-9975-933-84-1

 

Rezumatul tezei:

Scopul studiului rezidă în cercetarea comparativă detaliată a instituției răspunderii judecătorilor în Republica Moldova și România prin prisma formelor sale juridice, în vederea conturării regimului juridic, a particularităților care le caracterizează, precum și a elucidării eventualelor carențe legislative și formulării soluțiilor de optimizare normativă în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că cercetarea este axată pe o abordare comparativă a instituției răspunderii magistraților în Republica Moldova și România, ceea ce a făcut posibilă elucidarea asemănărilor și deosebirilor în materie, a celor mai bune practici, dar și a carențelor ce necesită remedieri.

Problema ştiinţifică importantă soluționată rezidă în dezvoltarea considerabilă a teoriei contemporane a răspunderii judecătorilor, fapt ce a permis conturarea regimului juridic al răspunderii disciplinare, constituționale, penale și civile a acestora, moment necesar fundamentării măsurilor de optimizare a legislației din domeniu din Republica Moldova și România.

Principalele rezultate obținute:

Tezele științifice principale vizează:

 • conturarea noțiunii și a caracteristici problemei răspunderii magistraților ca garanție a legalității și eficienței puterii judecătorești;
 • elucidarea esenței și conținutului legalității și eficienței ca principii fundamentale ale justiției în statul de drept;
 • analiza și argumentarea statutului special de funcționar public al judecătorului (persoană cu funcție de demnitate publică în Republica Moldova) și a standardelor de conduită ale acestuia;
 • studierea imunității judecătorești în calitatea sa de garant al independenței judecătorului în condițiile atragerii acestuia la răspundere juridică;
 • conturarea regimului juridic al răspunderii disciplinare a judecătorului din România și Republica Moldova, din perspectiva trăsăturilor juridice, temeiurilor, conținutului abaterilor disciplinare și a sancțiunilor disciplinare aplicabile;
 • conturarea regimului juridic al răspunderii penale a judecătorului din România și Republica Moldova în calitate de funcționar public și de magistrat pentru comiterea infracțiunilor de serviciu, de corupție și contra justiției, precum și a particularităților procedurale de aplicare a acesteia;
 • conturarea regimului juridic al răspunderii civile a judecătorului sub aspectul trăsăturilor caracteristice și a condițiilor în care poate surveni în România și Republica Moldova și accentuarea corelației cu răspunderea patrimonială a statului pentru erori judiciare.

 

Media: