Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

 
OBIECTIVUL REVISTEI
 
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.
Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.
 
Limba de publicare:
Manuscrisele imprimate pe suport de hârtie şi în format electronic pot fi prezentate în una din limbile: română, engleză sau rusă.
 
Revista include:
Articole de fond, articole ştiinţifice, critică şi bibliografie, agenda ştiinţifică, aniversări.
Fiecare articol este complementat de Bibliografie, la care se fac referiri în conţinut- poate avea volumul între 7-12 pagini pentru articolele de fond şi 6-8 pagini pentru celelalte articole, inclusiv rezumatul, tabelele, figurile și bibliografia.
 
Precizări:
1. Materialele publicate anterior în ALTE reviste nu se acceptă.
2. Materialele prezentate spre publicare trebuie să fie însoţite de 1-2 recenzii în original, semnate de specialiști cu grad științific în domeniu.
3. Colegiul de Redacţie decide publicarea materialelor prezentate în redacție fără angajamentul de a comenta decizia sa.
 
 
CERINŢE TEHNICE
 
Perfectarea manuscrisului:
Manuscrisul se perfectează în Times New Roman (TNR), Font 12, cu 1,5 spaţiu între rânduri, format A4, cu margini în stânga – 3 cm, dreapta – 1.5 cm, sus şi jos – 2,5 cm. Alineatele vor începe de la distanţa de un Tab (1,25 cm) faţă de setarea din stânga paginii.Se va evita folosirea în text a caracterelor marcate cu bold şi/sau italic (cu excepţia titlurilor, cuvintelor preluate/transliterate din altă limbă).
 
Titlul:
Titlul articolului se dactilografiază cu majuscule (TNR, Font 14, BOLD CAPS, aligned left). La două intervale de la titlul central se indică Prenumele şi Numele autorului/ilor (fără abrevieri), titlul ştiinţific şi afilierea instituțională a autorului/ilor (TNR, Font 14, bold, aligned left). În titlul central nu se acceptă sublinieri, numerotări, trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul.În textul manuscrisului vor fi utilizate intertitluri pentru paragraf (TNR, Font 12, bold, italic, aligned left). Paragrafele (dacă acestea există) NU se numerotează.
 
Prezentările grafice:
Tabelele și figurile (format TIF sau JPG, 300 dpi) se plasează în text nemijlocit după referinţa respectivă (Tabelul l) sau (Fig. 1). Tabelele sau figurile se numerotează în partea stângă superioară şi trebuie să fie însoţite de titlu, precum şi de referinţele respective. Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură (TNR regular, Font 12, bold, italic, aligned left).
 
Transliterarea:
Transliterarea semnelor din alfabetul chirilic nu este obligatorie. La necesitate, în textele cu folosirea alfabetului latin, se vor folosi normele științifice consacrate pentru transliterarea semnelor din alfabetul chirilic. Vor fi respectate toate semnele diacritice.
 
Referinţele bibliografice:
Referinţele la sursele bibliografice se indică direct în text, fiind inserate în paranteze pătrate: [1]. Sursele bibliografice se plasează ÎN ORIGINAL la sfârşitul textului, cu titlul Bibliografie, în ordinea citării din text. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicarea numărului de ordine, vor fi inserate pagina/ile sursei respective: [8, p. 231]. În cazul referinţelor la mai multe surse, acestea vor fi delimitate între ele: [1; 8, p. 231].Citarea prenumelui și numelui autorului/ilor (la fel și a titlului publicației, numele editurii și locului editării) se va face în STRICTĂ conformitate cu sursa de referință ÎN ORIGINAL, evitându-se orice abrevieri.La subsol vor fi indicate doar comentariile necesare (TNR regular, Font 11).
 
Exemple de prezentare a surselor bibliografice
 
ADRESA
 
Manuscrisul va fi prezentat pe adresa:
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 
 
 
 
 

Fișiere atașate

Anul publicării: 2018
Nume Files
Revista 2018 nr. 1 revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_1_2018.pdf
Anul publicării: 2017
Nume Files
Revista 2017 nr. 1 revista_nr_1_2017.pdf
Revista 2017 nr. 2 revista_nr_2_174_2017.pdf
Revista 2017 nr 3 revista_nr_3_2017.pdf
Anul publicării: 2016
Nume Files
Revista 2016 nr.1 revista_nr_1_2016.pdf
Revista 2016 nr.2 revista_filosofie_asm_nr_2_com_9369.pdf
Revista 2016 nr.3 revista_filosofie_asm_nr_3_com_9370.pdf
Anul publicării: 2015
Nume Files
Revista 2015 nr.1 revista_nr_1_167.pdf
Revista 2015 nr.2 revista_nr_2_168.pdf
Revista 2015 nr.3 revista_nr_3.pdf

Pagini