CV

Svetlana CIUMAC

Svetlana Ciumac este doctor în economie, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM. Domeniile sale de cercetare cuprind: relațiile economice internaționale, integrarea europeană, cooperarea regională. Este autor a circa 60 de lucrări științifice, dintre care 15 în ultimii 5 ani, inclusiv 4 editate în limba engleză.

Română
Tags: 

Lilea BRAGA

Lilea Braga este doctor în filosofie, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM. Este autor a peste 100 lucrări ştiinţifice în volum peste 60 c.a., inclusiv 6 monografii colective și o broşură, precum și articole în culegeri tematice, internaționale și republicane,  si în reviste ştiinţifice de categoria B și C. Domeniu de activitate: politologie, filosofie socială.

Română
Tags: 

Vladimir BLAJCO

Vladimir Blajco este doctor habilitat în sociologie (2003); doctor în filosofie (1988); conferențiar cercetător (2004). Domeniul său de activitate ştiinţifică cuprinde, în principal, subiecte din științele sociologice. Problematica cercetărilor sale ține de: socializarea tinerilor în societatea contemporană, valorile sociale ale populației într-o societate tranzitivă, procesul de stratificare a societății moldovenești, aspecte sociale ale tehnologiilor electorale, rolul euroregiunilor în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova etc.

Română
Tags: 

Marica DUMITRAȘCO

Marica Dumitrașco este cercetător științific superior în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM, doctor în economie, conferențiar cercetător. Are peste 50 de lucrări ştiinţifice publicate (studii, articole, recenzii), cu monografii şi cărţi, editate  în ţară şi  peste hotare, inclusiv în ultimii ani: Dumitrașco M. Liberal Foreign Trade Policy Valorification: Case of Moldova. Lambert Academic Publishing, 2015. 88p.; Dumitrașco M. Overview of Approach Based on Links Between Trade Exchange and Innovation.

Română
Tags: 

Ruslana GROSU

Ruslana Grosu este cercetător științific superior în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM. Dumneaei manifestă interes științific pentru Studiile Orientale, aceasta fiind confirmat prin scrierea a 33 de articole științifice și publicarea acestora în reviste de specialitate și culegeri de studii din Republica Moldova și de peste hotare.

Română
Tags: 

Liubovi ȘOLTOIANU

Liubovi Șoltoianu este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM. Domeniile sale de cercetare cuprind:  integrarea europeană, relațiile internaționale. Este autor a 7 lucrări științifice. A participat cu 4 comunicări științifice la foruri naționale și cu participare internațională.

Română
Tags: 

Alexandru ROŞCA

Alexandru Roşca (n. 1980), doctor în științe politice, este directorul CCPRI al ICJP (din iunie 2015).  Licenţiat al FRIŞPA a USM (2003), imediat după absolvirea facultăţii a intrat la studii de doctorat la Institutul, unde actualmente activează (sub conducerea ştiinţifică a regretatului prof. Alexandru Zavtur).  Teza de doctor, dedicată teoriei şi practicii statului social, a fost susţinută în a. 2007. Din a. 2008 până în 2014 a activat la Institutul de Studii Enciclopedice, unde a fost responsabil de redactarea materialelor referitoare la domeniul politic.

Română
Tags: 

Leonid CHIRTOACĂ

Leonid Chirtoacă este cercetător științific coordonator în cadrul ICJP al AŞM, doctor în drept, conferenţiar universitar. Aria intereselor științifice de cercetare cuprinde dreptul privat (drept civil) în special dreptul de proprietate, teoria generală a obligaţiilor, răspunderea civilă, dreptul contractual, dreptul de proprietate intelectuală şi alte domenii complexitatea cărora atrage interesul practicienilor cât și al cercetătorilor dreptului. Dl.

Română
Tags: 

Natalia CHIRTOACĂ

Natalia Chirtoacă este cercetător științific coordonator, doctor în drept, conferenţiar universitar. Aria intereselor științifice cuprinde problematica de drept internațional public, în contextul schimbărilor ce se produc în societatea internațională contemporană, precum și procesele de integrare europeană. Dna Natalia Chirtoacă este abilitată de CNAA cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat la specialitatea 552.08 – drept internațional și european public (18.09.2008).

Română
Tags: 

Ludmila GUŞTIUC

Ludmila Guştiuc, născută la 30 mai 1980, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM). Din anul 2003 dna Guştiuc este magistru în drept, subiecte de interes pentru cercetare servind dreptul Uniunii Europene, armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, asigurarea securității naționale a Republicii Moldova în contextul integrării în UE.

Română
Tags: 

Pagini