Cercetări Juridice

Despre activitatea Centrului Cercetări Juridice

Centrul Cercetări Juridice (în continuare CCJ) este una din cele patru subdiviziuni de cercetare ale Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

CCJ realizează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul științelor juridice. Preocupările științifice ale CCJ cuprind probleme ce țin de:

a)   securitatea națională;

b)   asigurarea științifică a procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova la standardele și practicile Uniunii Europene;

c)   evaluarea reformelor menite să dezvolte şi să consolideze instituțiile puterii de stat – legislative, executive şi judecătorească, democrația şi pluralismul politic, drepturile şi libertățile omului, economia de piață şi alte valori social-umane;

d)   analiza elementelor constitutive ale suveranității de stat, din perspectiva schimbărilor pe care le aduce globalizarea și Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra instituțiilor și proceselor din Republica Moldova;

e)   identificarea blocajelor legislative şi instituționale de natură să afecteze funcționalitatea legilor, inclusiv a factorilor care împiedică organele de stat să-şi exercite atribuțiile constituționale în raioanele de pe malul stâng al Nistrului, şi elaborarea recomandărilor privind înlăturarea acestora;

f)    redimensionarea politicii penale privind protecţia sistemului economic al Republicii Moldova;

g)   participarea la elaborarea politicilor publice, consilierea instituțiilor administrației publice centrale, prin elaborarea de avize la proiectele de acte normative înaintate de instituțiile respective sau elaborarea de diferite studii în probleme de interes major;

h)   elaborarea proiectelor de cercetare în cadrul Programului Orizont 2020.

În cadrul proiectului instituțional: Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european cercetătorii sunt preocupați de următoarele teme individuale: Protecția juridico-penală a securității naționale: reglementări naționale și standarde internaționale; Construcția mecanismelor de guvernare în Republica Moldova; Răspunderea  civilă prin prisma reglementărilor naționale și legislației statelor UE; Votul electronic și votul  prin corespondență: oportunități și norme privind implementarea în Republica Moldova și practici europene; Asigurarea securității persoanei în statul de drept contemporan; Protecția juridico-penală a securității naționale: reglementări naționale și standarde internaționale; Racordarea cadrului instituțional al cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la rigorile acquis-ului comunitar; Apărătorul în cauzele penale: cercetare comparativă Republica Moldova şi statele cu o democrație avansată; Concepțiile securității naționale în baza doctrinelor politico-juridice din RASS Moldovenească (1924-1940) și RSS Moldovenească (1940-1991); Cadrul juridic al securității financiar-bancare la nivelul Uniunii Europene; Securitatea valutară a statului prin prisma reglementarilor de domeniu ale Republicii Moldova; Simplificarea și armonizarea legislației cu privire la administrația publică locală în procesul reformei administrative în Republica Moldova; Asigurarea drepturilor participanților în procesul penal: reglementări și practici naționale prin prisma CEDO; Protecția internațională a refugiaților în contextul necesităților de securitate și proceselor migraționiste actuale; Creația legislativă în Republica Moldova: istoric și tendințe de europenizare; Protecția juridico-penală a securității naționale: reglementări naționale și standarde internaționale

În cadrul proiectului instituțional: Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internațional cercetările se axează pe următoarele teme individuale: Remodelarea sistemului internațional monopolar într-un sistem pluripolar și rolul și locul Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste Est-Vest; Analiza sistemului instituțional al UE în contextul evoluției procesului de integrare europeană și identificarea particularităților specifice acestui proces; Sistemul de supraveghere a factorilor de mediu în plan național şi internațional în domeniul securității ecologice; Securitatea energetică a regiunii Marea Baltică – Marea Neagră în contextul transformărilor geopolitice; Probleme actuale ale Republicii Moldova în domeniul securității în contextul provocărilor și modificărilor geopolitice a sistemului internațional și a evoluției proceselor integraționiste; Procedura legislativă în cadrul Uniunii Europene; Potențialul diplomației preventive în procesul redimensionării politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional.

Cercetătorii Centrului Cercetări Juridice, sunt abilitați cu dreptul de conducător de doctorat la profilurile: teoria generală a dreptului; drept public (cu specializările: drept constituțional; drept administrativ; drept financiar (bancar, fiscal, vamal); drept funciar și al mediului; drept informațional; dreptul științei, educației și culturii; drept contravențional; drept internațional și european public); drept privat (cu specializările: drept civil; dreptul afacerilor; drept procesual civil; dreptul familiei; dreptul muncii și protecției sociale; drept internațional și european privat); drept penal (cu specializările: drept penal și execuțional penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative).

Director al Centrului Cercetări Juridice

dr., conf. univ. Iurie FRUNZĂ

Cercetători științifici ai Centrului Cercetări Juridice

1. Balmuș Victor, dr. hab., prof. cercet.

2. Burian Alexandru, dr. hab., prof. univ.

3. Chindîbaliuc Oleana, dr., conf. univ.

4. Chirtoacă Leonid, dr., conf. univ.

5. Chirtoacă Natalia, dr., prof. univ.

6. Costachi Gheorghe, dr. hab., prof. univ.

7. Cucoș Diana, dr., conf. univ.

8. Druță Natalia, mrd.

9. Grama Dumitru, dr., conf. univ.

10. Guștiuc Andrei, dr., conf. univ.

11. Osoianu Tudor, dr., conf. univ.

12. Smochină Andrei, dr. hab., prof. univ.

13. Spînu Veronica mrd.

14. Tașcă Mihai, dr.

Cumularzi:

15. Berliba Viorel, dr. hab., conf. univ.

16. Ceban Cristina, dr., conf. univ.

17. Cernomoreț Sergiu, dr.

18. Ciobanu Ion, dr.

19. Cușnir Valeriu, dr. hab., prof. univ.

20. Dorul Olga, dr., conf. univ.

21. Mariț Alexandru, dr., conf. univ.

22. Odainic Mariana, dr., conf. univ.

23. Orlov Maria, dr., conf. univ. 

24. Sosna Boris, dr., conf. univ.

25. Țarălungă Victoria, dr., conf. univ.

Proiecte

Nu a fost găsit nici un articol.

Studii analitice și rapoarte

Pagini